Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp
Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

(KNTC)Sáu tháng đầu năm 2017, các cấp Hội Nông dân đã tăng cường công tác kiểm tra theo Chương trình, kế hoạch công tác cụ thể như: Kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách...