Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016
15:51 - 02/03/2016
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số  13 - Ctr/HNDTW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            
           Hà Nội, ngày 31 tháng 12  năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH
KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016
 
- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VI);
- Căn cứ Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam;
- Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016,
Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá đúng kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân, kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý theo quy định; đồng thời phát hiện những ưu điểm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân để động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng, phát huy các nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phục vụ có hiệu quả việc tổng kết thực tiễn và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, biện pháp công tác Hội, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội.
- Tham gia thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016.

2. Yêu cầu
- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện ở tất cả các cấp Hội theo Điều lệ, Quy chế và các quy định, hướng dẫn của Hội.
- Nội dung kiểm tra, giám sát phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của Hội, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016.
-  Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo chính xác, khách quan; khi phát hiện sai phạm phải kiến nghị xử lý kịp thời, đúng quy định.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA   

1. Kiểm tra việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân:
- Việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Hội; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và các hoạt động Hội.
 - Việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016.
- Việc tổ chức thực hiện Đề án: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” theo Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Kiểm tra việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân.
3. Kiểm tra việc thực hiện công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân.
4. Kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án, công trình có vốn Nhà nước đầu tư do Hội trực tiếp quản lý.
5. Kiểm tra việc tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của  nông dân; giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền của Hội. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.
6. Kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra của các cấp Hội.
7. Kiểm tra việc thực hiện giám sát theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

III. NỘI DUNG  GIÁM SÁT  
1. Giám sát việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.
2. Giám sát theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung vào tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội
- Các đồng chí Thường trực Trung ương Hội và các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát theo các nội dung trên.
- Giao cho Ban Kiểm tra:
+ Chủ trì  tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng kế hoạch thực hiện  Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
+ Chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan  tiến hành kiểm tra, giám sát các cấp Hội trong việc thực hiện thực hiện  Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; phối hợp với Ban Tổ chức tham mưu cho Ban Thường vụ thành lập các đoàn kiểm tra, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thường vụ.
- Giao cho Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân.
- Giao cho Ban Xã hội, Dân số và Gia đình chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan  tiến hành kiểm tra, giám sát các cấp Hội trong việc thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn..
- Giao cho các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội được phân công tổ chức thực hiện các chương trình, dự án do Trung ương Hội đầu tư tại địa phương có kế hoạch tự kiểm tra.
- Giao cho các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội được phân công là đầu mối của các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội, các Chương trình phối hợp xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát hoặc đề xuất với Ban Thường vụ Trung ương Hội tổ chức kiểm tra, giám sát.
2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
Ban Thường vụ các tỉnh, thành Hội căn cứ vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Trung ương Hội và tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; hướng dẫn cấp huyện và cơ sở Hội thực hiện.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát
Ban Thường vụ các tỉnh, thành Hội; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ và trưởng các ban, đơn vị Trung ương Hội được giao thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 về Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Ban Kiểm tra), trước ngày 30/11/2016.
Ban Kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội./.
 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;
- Các  Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội;
- Các Ban, đơn vị TW Hội;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Lưu.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Lều Vũ Điều
 
                                                                                                                                            
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp