Lào Cai: Tuyên truyền thực hiện dân chủ ở cơ sở
10:10 - 06/06/2024
(KNTC)- Thực hiện Chương trình của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh năm 2024, trong Quý I, Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở và hướng dẫn các cấp Hội tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh ban hành văn bản, đề cương hướng dẫn, đôn đốc các cấp Hội đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hội viên, nông dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân; Quyết định của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy chế của Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh... Gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã, thị trấn; tuyên truyền, phổ biến về trách nhiệm của các cấp Hội ND tham gia cùng cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của hội viên, nông dân và Nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia sinh hoạt tại thôn, tổ dân phố, xây dựng chính quyền, cộng đồng dân cư; tham gia xây dựng sửa đổi, bổ sung, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; tham gia hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở địa phương; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hội ND các cấp tiếp tục thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh chỉ đạo thành lập mới và duy trì hoạt động của 219 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 523 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với gần 19.300 thành viên. Thông qua hoạt động của các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội trong các buổi sinh hoạt của chi, tổ Hội; nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân; khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của hội viên, nông dân; thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024; duy trì hoạt động của 86 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, riêng Quý I thành lập mới 10 Câu lạc bộ; tổ chức 52 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 3.900 lượt người; tham gia 12 buổi tiếp công dân cùng chính quyền, ngành chức năng tiếp được 15 người; phối hợp với cơ quan chức năng hòa giải thành 11 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. 

Hội ND tỉnh đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025”; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức 03 cuộc giám sát, 02 hội nghị đối thoại tại cơ sở, từ đó phối hợp với các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác nắm bắt tình hình đời sống của hội viên, nông dân.

Hội ND tỉnh làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Hội cấp huyện, cấp xã triển khai tuyên truyền, vận động thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hệ thống nông dân từ tỉnh đến cơ sở. Hội ND các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về dân chủ ở cơ sở nói riêng để hội viên, nông dân kịp thời nắm bắt, thực hiện quyền, nghĩa vụ trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
Phương Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp