Các cấp Hội thực hiện giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa và giám sát môi trường nông thôn.

11:03 - 28/09/2022

Năm 2022, công tác giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa được nhiều cấp Hội triển khai thực hiện. Các tỉnh thành Hội tổ chức 112 đoàn giám sát, phối hợp liên ngành để giám sát...

Hội ND tỉnh An Giang: Đẩy mạnh thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị

09:22 - 31/08/2022

Năm 2022, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. ...

Thành phố Cần Thơ: Thực hiện giám sát tại 6 đơn vị Hội ND cấp cơ sở

02:28 - 22/08/2022

(KNTC)- Từ đầu năm đến nay, Hội ND thành phố tổ chức đoàn giám sát về thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị Kế hoạch số 57, 58, 59 của Ban Thường vụ Hội ND thành...

Hậu Giang: Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

02:39 - 26/07/2022

(KNTC)- Thực hiện Kế hoạch 402 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN và được thống nhất của cấp uỷ, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022...

Phú Yên: Tích cực tham gia góp ý kiến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

04:28 - 05/07/2022

(KNTC)- Trên cơ sở Chương trình, kế hoạch công tác và các chỉ tiêu đề ra năm 2022, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và ban hành các Chương trình, kế hoạch, hướng dẫn...

Nam Định: Các cấp Hội kiểm tra tại 2.019 chi Hội

02:34 - 29/06/2022

Năm 2022, Ủy Ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát số và Kế hoạch về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội tham...

Vĩnh Long: Giám sát hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

10:57 - 27/06/2022

(KNTC)- Thực hiện việc giám sát hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thời gian qua, Hội ND và Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị -...

Hội ND các cấp tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội

02:46 - 22/06/2022

(KNTC) - Các cấp Hội tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham vấn, đối thoại lấy ý kiến phản biện xã hội để kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp...

TP. Hồ Chí Minh: Các cấp Hội kiểm tra 127 cuộc, giám sát định kỳ và theo chuyên đề 69 cuộc

05:07 - 13/06/2022

(KNTC)- Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã tập trung xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 thực hiện quy trình kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm...

Các cấp Hội triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát

10:03 - 30/05/2022

(KNTC)- Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội và phong trào nông dân, các cấp Hội đã triển khai nhiều nội dung công tác, trong đó có việc xây dựng kế hoạch ngay từ...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp