Hội ND Hà Nam: Đổi mới phương thức giám sát, phản biện xã hội

10:34 - 14/01/2020

Năm 2019, Hội ND đổi mới công xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây chính quyền, việc chấp hành Điều lệ...

Bắc Giang: Tăng cường giám sát sản xuất, kinh doanh thực phẩm

11:31 - 25/12/2019

(KNTC)- Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và Sở Y...

Bắc Giang: Trợ giúp pháp lý cho hơn 1.100 cán bộ, hội viên, nông dân

09:54 - 29/11/2019

Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật mới đánh giá 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 thực hiện Quyết...

Hội ND xã Hồng Giang ( Bắc Giang): Tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

09:54 - 29/11/2019

Năm 2019, Ban chấp hành Hội ND xã đã xây dựng kế hoạch số 06 nhằm thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hội ND Sơn La: Tích cực tham gia phản biện các dự thảo văn bản và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

04:01 - 31/10/2019

Ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các cấp Hội ND đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các...

An Giang: Tích cực phối hợp các ngành thực hiện công tác phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

04:01 - 31/10/2019

Hằng năm, các cấp Hội ND trong tỉnh luôn chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn liên quan trực tiếp đến quyền và...

Hội ND Kiên Giang: Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2017/NĐ - CP của Chính phủ về quản lý phân bón

05:39 - 25/09/2019

(KNTC) - Nhằm thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát công tác quản lý...

Trà Vinh: Tham gia cùng hoạt động giám sát về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp

05:28 - 25/09/2019

(KNTC) - Nhằm triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, quản lý...

Nâng cao hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội

03:49 - 25/09/2019

(KNTC)- Trên cơ sở Chương trình toàn khóa và Nghị quyết của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm của Hội, giao các ban...

Các cấp Hội triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

03:49 - 25/09/2019

(KNTC)- Nhằm thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 218-QĐ/TW quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp