Hội ND Lai Châu: Phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật trực tuyến cho nông dân

04:58 - 30/07/2021

(KNTC)-Trong 6 tháng đầu năm 2021, khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp Hội ND của tỉnh đã phối hợp với ngành...

Thanh Hóa: Nâng cao kỹ năng, nhiệm vụ công tác giám sát, phản biện xã hội cho hơn 1.000 lượt hội viên, nông dân

02:43 - 23/07/2021

5 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền gần 1.200 buổi về Luật Trồng trọt, Luật chăn nuôi…Qua đó, giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức đúng, nắm vững các chủ trương,...

Các cấp Hội tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

11:46 - 21/07/2021

(KNTC)- Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tăng cường việc phối hợp với...

Hội ND TP Đà Nẵng: Duy trì sinh hoạt 42 Câu lạc bộ “Nông dân pháp luật”

10:23 - 24/06/2021

(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2021, thành Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội bám sát sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nhất là các chi ủy, chi bộ ở khu dân cư, đảng bộ...

Quảng Bình: Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật cho trên 650.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân

11:18 - 03/06/2021

(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tình...

Hội ND Quảng Ngãi: Đẩy mạnh hoạt động của trên 80 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

12:43 - 31/05/2021

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể thành lập và kiện toàn 84 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với trên 5.000 thành viên....

Thành phố Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân

09:49 - 31/05/2021

(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, các cấp Hội thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân, bổ sung cán bộ...

Hội ND Hải Dương: Thường xuyên triển khai giám sát tại các chi, tổ Hội

03:35 - 27/05/2021

(KNTC) - Năm năm qua (2016-2020), các cấp Hội tổ chức 04 hội nghị tập huấn cho 580 cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp huyện và Chủ tịch Hội cơ sở về kỹ năng giám sát và phản biện xã...

Khánh Hòa: Phối hợp hòa giải thành trên 4 ngàn vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân

02:54 - 20/05/2021

(KNTC)- Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải...

Ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao

02:54 - 20/05/2021

(KNTC)- Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý của Hội ND các cấp đã giúp cán bộ, hội viên, nông dân chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức pháp luật, giảm...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp