Vai trò của Hội ND các cấp trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
10:02 - 02/02/2024
(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội ND tỉnh Hà Nam tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.
Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp công dân, lắng nghe nguyện vọng của bà con nông dân, từng bước giúp hội viên, nông dân tháo gỡ khó khăn (Ảnh minh họa)Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.


Đồng thời, Hội còn tham gia ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở chủ động tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương; báo cáo kết quả thực hiện các đề án, Nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh uỷ như: Báo cáo thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU ngày 28/09/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021 – 2025”; kết quả thực hiện Đề án số 02 - ĐA/TU, ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng, giai đoạn 2021 – 2025”.


Hội đã ban hành báo cáo 02 năm thực hiện Đề án 01 ngày 28/09/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021 - 2025”; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-Qđi/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Kế hoạch số 48-KH/ĐĐHNDVN, tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/7/2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh…


Hội đã chủ động tham gia ý kiến đóng góp, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng; tích cực bồi dưỡng giúp đỡ giới thiệu nông dân ưu tú phát triển Đảng, trong năm giúp đỡ, giới thiệu 85 hội viên được kết nạp Đảng; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Tham gia xây dựng chính quyền, các cấp Hội đã phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


Các cấp Hội phối hợp tổ chức 759 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 151.200 lượt người, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 1.380 lượt người. Hội chủ động tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân, không để tình trạng có đơn vượt cấp xảy ra có 01 đơn gửi đến Hội (không thuộc thẩm quyền của Hội).


Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền, các ngành chức năng cùng cấp thực hiện tiếp nông dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nông thôn; giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết kiến nghị, phản ánh khiếu kiện, góp phần hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; phát huy vai trò của Hội Nông dân trong việc tuyên truyền, vận động, tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Hội Nông dân các cấp là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong xây dựng các chương trình hành động để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.


Thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các cấp Hội Nông dân với chính quyền cùng cấp, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ hội viên, nông dân, tổ chức các phong trào nông dân, góp phần củng cố khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức và đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa nông dân với các giai tầng khác trong phát triển sản xuất, kinh doanh.


Phát huy vai trò của Hội ND các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp Hội thực hiện tốt vai trò đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quyết định, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, thực hiện các nội dung trong Chương trình hành động số 07-CTr/HNDT, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đã tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Thời gian tới, các cấp Hội đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội, nhất là các nội dung liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo điều kiện để hội viên, nông dân tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là giám sát hoạt động của chính quyền, thực hiện công vụ và lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, giám sát cán bộ đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.


Các cấp Hội chủ động tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chính quyền cùng cấp bố trí đại diện Hội Nông dân tham gia ban điều hành một số dự án, chương trình kinh tế - xã hội ở nông thôn có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của nông dân; tạo điều kiện để hội viên, nông dân thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đề cao phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.


 

Minh Xuân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp