Hà Nội: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
08:33 - 19/12/2018
(KNTC)-  Năm 2018, các cấp Hội ND thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về Quy chế dân chủ ở cơ sở.

ảnh minh họa
Các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường cùng cấp tổ chức tuyên truyền những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hội viên, nông dân; về thực hiện QCDC liên quan đến “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các đề án về xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, đề án xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình văn hóa tại địa phương; tham gia bàn và quyết định việc điều chỉnh, bổ sung hương ước xóm; việc thực hiện quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; mức huy động đóng góp tự nguyện xây dựng nông thôn mới và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, tham gia giám sát đầu tư cộng đồng, các công trình xây dựng cơ bản của cơ sở, giám sát UBND trong việc quản lý nhà nước, thực hiện chính sách về tài chính, đất đai, an ninh trật tự, tiếp dân, giải quyết giao dịch hành chính, giám sát chế độ công tác của cán bộ công chức cơ sở.

Các cấp Hội đã gắn thực hiện QCDC với thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, đó là chủ động phối hợp cùng chính quyền, các ban ngành chức năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung chủ yếu về lĩnh vực đất đai, đền bù,  giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách... Chủ động và tham gia phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng hoà giải, tư vấn pháp lý, tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn ngay tại cơ sở, tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp, đông người kéo dài đã giảm đáng kể.

Năm 2018, các cấp Hội nhận được 248 đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị; các cấp Hội đã tham gia với chính quyền giải quyết 356 đơn chủ yếu là kiến nghị về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, hôn nhân và gia đình; tham gia hòa giải ở cơ sở (chủ yếu là mẫu thuẫn nhỏ trong nội bộ nông dân) là 1.602 vụ, trong đó Hội trực tiếp hoà giải thành 889 vụ, phối hợp với các ngành hoà giải 713 vụ; phối hợp với các ngành và UBND tiếp dân 411 buổi.

Các cơ sở Hội đã duy trì, phát triển Câu lạc bộ nông dân với pháp luật hoạt động ngày một thiết thực, hiệu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua mạng lưới công tác viên pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hạn chế phát sinh điểm nóng ở cơ sở. Đến nay, thành phố đã xây dựng được 132 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 6.226 thành viên. Các cơ sở Hội đều thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với UBND trong thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, từ đó vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp