Hội ND An Giang: Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở
10:40 - 31/01/2018
(KNTC) - Năm 2017, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với BCH Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân và phân công Ban Tổ chức - Kiểm tra triển khai tốt việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan.
Ảnh minh họa

Tỉnh Hội đã tổ chức 12 cuộc hội nghị, tập huấn quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến hoạt động Hội, triển khai mục tiêu chung, chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện cho 46 cán bộ, nhân viên cơ quan, lãnh đạo Hội Nông dân 11 huyện, thị, thành phố; 152 xã, phường, thị trấn; 34 Tổ hợp tác và 500 đại biểu là nông dân giỏi tiêu biểu.

Đặc biệt,  ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức. Tại hội nghị, người đứng đầu cơ quan lắng nghe các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cán bộ, công chức và người lao động có liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Nhiều cá nhân, đơn vị đã bàn các biện pháp nâng cao đời sống của cán bộ, công chức và người lao động; đồng thời, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua...

Bên cạnh đó, Thường trực Hội ND tỉnh luôn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên cơ quan và Hội cơ sở tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp thực tiễn như: Xây dựng và triển khai Đề án vị trí việc làm cơ quan Hội ND tỉnh, qua đó xác định được 20 vị trí việc làm được bố trí cho 37 biên chế theo đúng Hướng dẫn 129-HD/HNDTW ngày 04/05/2016 của Trung ương Hội NDVN về thực hiện Quy định 282-QĐ/TW ngày 01/04/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, công chức đều xây dựng bảng chức trách hàng năm và được lãnh đạo trực tiếp phê duyệt.

Ban Tổ chức - Kiểm tra và Ban Thanh tra nhân dân cơ quan có nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế, nội quy cơ quan của cán bộ, công chức và việc thực hiện Quy chế chi tiêu trong nội bộ, kiểm tra Hội cơ sở thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo cơ quan luôn tạo điều kiện để 2 Ban phát huy vai trò và phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động của Cán bộ, công chức trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua đầu năm. Định kỳ, đều có báo cáo kết quả giám sát việc xây dựng và thực hiện lịch làm việc cá nhân và hoạt động của phòng, ban, trung tâm. Từ đó, tham mưu giúp cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành góp phần thực hiện các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo đạt hiệu quả cao.
 
Việc thực hiện công khai tài chính, quyết toán thu, chi tài chính do ngân sách cấp và các chương trình, dự án tài trợ: được thông qua các cuộc họp Ban lãnh đạo hàng tháng, Ban Thường vụ cơ quan định kỳ họp 01 tháng/lần và Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm. Hàng tháng lãnh đạo cơ quan cùng với các trưởng phòng, ban họp thống nhất các hoạt động và kinh phí hoạt động trong tháng của từng bộ phận.

Việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công được đảm bảo quản lý, kiểm soát chặt chẽ theo quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cường công tác quản lý trong nội bộ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiết kiệm chi thường xuyên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội.
 
Thu Nga
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp