Cao Bằng: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
14:41 - 29/08/2018
(KNTC)- Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Cao Bằng vừa thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thông qua các mặt như: công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng; các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và các văn bản, quy định của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh như: Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 59-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đặc biệt tiếp tục phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn III (2017-2020) của tỉnh Cao Bằng đến toàn thể cán bộ Hội nhằm tích cực phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC cơ sở; quy tắc ứng xử trong cơ quan; việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. Qua đó đã tổ chức được 1.807 buổi tuyên truyền và sinh hoạt chi hội cho hơn 90.443 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Phối hợp với ngành tư pháp tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được 337 cuộc với hơn 12.562 lượt người tham gia.

Tập trung đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng như: báo cáo công khai kết quả thu, chi tài chính; kết quả thực hiện kinh phí hoạt động từ ngân sách cấp; bổ sung điều chỉnh nội dung, mức chi trong quy chế chi tiêu nội bộ; việc quản lý, sử dụng tài sản công; áp dụng công nghệ thông tin, quản lý điều hành trong việc tiếp nhận, xử lý văn bản nhằm tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm và nâng cao hiệu quả làm việc của Hội các cấp.

Thực hiện quy chế tiếp cán bộ, hội viên, nông dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hệ thống Hội cũng như công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân trong tiếp và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Tổ chức các cuộc kiểm tra công tác Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn vay ngân hàng của hội viên, nông dân, các tổ tiết kiệm và vay vốn tại 13/13 huyện, thành phố; 199/199 cơ sở và hơn 90 % chi hội nông dân.

Qua những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm về công tác phòng chống tham nhũng Hội ND tỉnh yêu cầu các huyện thị Hội dựa vào chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tình hình thực tế của địa phương tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng cuối năm hiệu quả góp phần vào thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào thi đua năm 2018./.

Tạ Quang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp