Lào Cai: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch về triển khai công tác hòa giải ở cơ sở
18:05 - 27/07/2018
(KNTC) Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững, hiệu quả trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần gìn giữ tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

 
Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Triển khai có hiệu quả Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật quy định công tác hòa giải ở cơ sở là một trong năm tiêu chí thành phần đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá xã hoàn thành nông thôn mới theo quy định; Củng cố về tổ chức, đội ngũ làm công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn tình đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; Tiếp tục tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện thể chế về hòa giải ở cơ sở; xây dựng và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở.

Theo đó kế hoạch yêu cầu: Quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần của Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải cơ sở trong tình hình mới; các quy định pháp luật có liên quan, xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.  Cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, tổ trưởng, hòa giải viên; tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả, tăng số vụ việc hòa giải thành.
Kế hoạch này được thực hiện năm 2018, cho các đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước hoặc phụ trách, theo dõi công tác hòa giải thuộc các ban, ngành, tổ chức đoàn thể các cấp; Hòa giải viên thuộc các tổ hòa giải tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc 09 huyện, thành phố và được triển khai thực hiện tại các Sở, ban, ngành đoàn thể thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn  trên địa bàn tỉnh./.
 
Hà Duyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp