Sóc Trăng: Tuyên truyền trên 70 cuộc thi hành Hiến pháp năm 2013
13:03 - 28/06/2019
(KNTC)- Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta; là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Năm năm qua, công tác triển khai thi hành Hiến pháp đã được lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo triển khai, quán triệt đến Hội Nông dân các cấp trong tỉnh.

 

Ảnh minh họa


Đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều nội dung như: Kế hoạch số 10, 23, 45, 46, 65, 118… về thực hiện ngày “Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Tuyên truyền, triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai cho cán bộ, hội viên, nông dân” “Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân”.


Cao điểm năm 2014, tuyên truyền tình hình biển đảo về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoang Hải Dương HD 981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; triển khai thi hành Hiến pháp và Luật đất đai. Năm 2015 tham gia tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Năm 2016, tập trung tuyên tuyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu quốc hội và Luật bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật tổ chức chính quyền địa phương…


Kết quả, Hội Nông dân các cấp tỉnh và huyện đã tổ chức triển khai được 77 cuộc, có 2.214 lượt cán bộ Hội dự (trong đó triển khai cấp tỉnh 09 cuộc, có 507 lượt người dự).


Việc tổ chức, triển khai được Hội Nông dân các cấp đặc biệt quan tâm, nội dung truyền tải đến các cấp Hội bám theo sự chỉ đạo của Hội cấp trên, UBND và Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật. Có nhiều hình thức triển khai thực hiện trong đó: Cấp tỉnh tổ chức, triển khai bằng: hội nghị, tập huấn, hội thi. Cấp huyện triển khai: văn bản, tập huấn, hội thi.


Cấp cơ sở triển khai đến BCH Chi hội, hội viên, nông dân thông qua: sinh hoạt câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, sinh hoạt chi (tổ) Hội, tham dự tập huấn và nhiều hình thức khác.


Sau 5 năm thi hành Hiến pháp 2013, những nội dung đề ra trong Hiến pháp 2013 đã được cán bộ, hội viên nông dân tuân thủ, trong đó đặc biệt quan tâm đến những điểm mới như: Các quyền, nghĩa vụ cơ bản của nhân dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, thể hiện rõ bản chất dân chủ của Nhà nước ta; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; vai trò nhà nước và kinh tế nhà nước trong việc định hướng, điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. - Thông qua việc quán triệt và tuyên truyền về Hiến pháp 2013, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân được nâng lên.


Việc triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Hiến pháp 2013 được Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo triển khai nghiêm túc, nhiều văn bản QPPL liên quan đến thi hành Hiến pháp được cập nhật và tuyên truyền, phổ biến.
 

Trọng Đạt
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp