Bắc Giang: Tổ chức hơn 13.000 buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân
15:50 - 28/05/2019
(KNTC) Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội ND Việt Nam, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền, quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung của Luật Hòa giải ở cơ sở cho cán  bộ, hội viên, nông dân.

Kết quả, các cấp Hội phối đã hợp tổ chức 315  hội nghị quán triệt, triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở cho hơn 20.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân nghiên cứu, các cấp Hội đã đa dạng hoá hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa phương như: Tổ chức các lớp tập huấn, trang bị tài liệu sinh hoạt chi hội, viết tin, bài, thành lập CLB “Nông dân với pháp luật”, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh ở cơ sở, tổ chức qua các Hội thi.
Sau 5 năm triển khai , các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền được 13.171 buổi cho trên 700.000  lượt người; chỉ đạo và tổ chức cuộc thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”; “Tuyên truyền viên giỏi” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh thu hút hàng trăm nghìn hội viên, nông dân tham gia.
Đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở như hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên tuyền PBGDPL ở các cấp Hội vẫn. Song Hội ND các cấp đã tích cực phối hợp với các ngành chuyên môn như: Tư pháp, Thanh tra, Công an…để thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn các lĩnh vực pháp luật cho hội viên nông dân. Tỉnh hội đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với ngành Tư pháp cùng cấp tổ chức chỉ đạo cơ sở thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở các thôn, bản và trong các tổ hòa giải đều có cán bộ chi, tổ hội tham gia là thành viên.
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã cử 01 đồng chí lãnh đạo tham gia là thành viên Hội đồng PBGDPL tỉnh. Hàng năm, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Hội đồng phân công; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cấp Hội trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL gắn với các nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào nông dân cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Trong  5  năm qua, các cấp hội đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 929.768 lượt người; trợ giúp pháp lý cho 60.251 lượt người; giải quyết 391 đơn, thư  KNTC; hòa giải thành công 167  vụ mâu thuẫn ngay từ cơ sở, chủ yếu về các lĩnh vực: tranh chấp đất đai, hôn nhân - gia đình...
Các cấp Hội tổ chức sinh hoạt định kỳ gắn với các cuộc họp giao ban. Tập trung tuyên truyền, triển khai các nội dung của Luật Hòa giải ở cơ sở gắn với việc tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị ở các địa phương và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức được 8.142 buổi sinh hoạt. Tổ chức tuyên truyền mô hình “Ngày pháp luật” được 14.268 buổi trên các phương tiện thông thông tin đại chúng ở thôn, xóm cho cán bộ, hội viên và nông dân trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí truyên truyền 960 tin, bài, phóng sự trên trang thông tin điện tử tỉnh hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Tỉnh hội đã phát hành 62.000 cuốn Bản tin và thông tin Hội Nông dân tỉnh; cấp phát 12.000 cuối sổ tay, 30.000 tờ rơi phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho hội viên nông dân.
 
Từ năm 2014 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 25 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền PBGDPL cho 2.800 cán bộ Hội Nông dân các cấp, thành viên CLB “Nông dân với pháp luật”, tuyên truyền viên pháp luật tại Hội Nông dân 10 huyện, thành phố. Nội dung chủ yếu về nghiệp vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nông dân; kỹ năng hòa giải, điều hành hoạt động của CLB “Nông dân với pháp luật” ở cở sở... Đến nay, toàn tỉnh có 168 CLB “Nông dân với pháp luật” với hơn 6 nghìn thành viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, PBGDPL tại cơ sở.
Đức Duy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp