Bình Định: Cấp phát trên 25 nghìn tài liệu tuyên truyền Hiến pháp
10:15 - 18/06/2019
(KNTC) - Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân; là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo, các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả Hiến pháp năm 2013.

Hội ND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyền truyền, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013 đến cán bộ Hội chủ chốt các cấp và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan (Ảnh minh họa)


 
11/11 huyện, thị, thành Hội và 151/151 cơ sở Hội đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.


Hội ND tỉnh đã tổ chức tuyền truyền, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013 thông qua các Hội nghị tuyên truyền viên hàng quý, các cuộc họp, hội nghị cho 200 cán bộ Hội chủ chốt các cấp và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tỉnh Hội; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiến pháp năm 2013 trên Trang thông tin điện tử tỉnh Hội và Bản tin Nông dân; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa chuyên mục nông dân lên sóng truyền hình, trong đó có nhiều tin, bài tuyên truyền, phổ biến các nội dung Hiến pháp năm 2013.


Các cấp Hội phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức luân chuyển sách cho 39 tủ sách và thư viện nông dân ở cơ sở với hơn 8.000 đầu sách các loại, trong đó có nhiều sách tuyên truyền, hướng dẫn việc thi hành Hiến pháp năm 2013; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với trên 34.000 bài tham gia dự thi.


Ngoài ra, các cấp Hội đã tiếp nhận và cấp phát trên 25.000 cuốn sổ tay tuyên truyền Hiến pháp và pháp luật đến các chi Hội; xây dựng 40 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 1.766 hội viên, nông dân; xây dựng lực lượng tuyên truyền viên pháp luật cấp tỉnh với 188 người tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt quan trọng, là cầu nối tuyên truyền đưa các nội dung của Hiến pháp năm 2013 đến với hội viên, nông dân.
 

Đồng thời, các cấp Hội đã tổ chức rà soát 1.301 văn bản còn hiệu lực do các cấp có thẩm quyền ban hành (trong đó cấp tỉnh 324 văn bản, cấp huyện 139 văn bản, cấp xã 486 văn bản); qua rà soát không có nội dung nào trong các văn bản được rà soát trái với hiến pháp cần bãi bỏ.


Các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và tỉnh ban hành liên quan đến công tác Hội và phong trào nông dân đều phù hợp với nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý và hiệu lực, hiệu quả.


Có thể thấy, việc thi hành Hiến pháp năm 2013 được triển khai sâu rộng, đồng bộ tại các cấp Hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến quán triệt Hiến pháp năm 2013, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân được nâng lên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
 

Phương Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp