Trà Vinh: 100% cán bộ Hội ND các cấp được tập huấn bồi dưỡng kiến thức về thi hành Hiến pháp 2013
11:36 - 24/06/2019
(KNTC) - Đến nay có trên 90% hội viên, nông dân trong tỉnh được nghe tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp 2013; 100% cán bộ Hội ND các cấp được tập huấn bồi dưỡng kiến thức về thi hành Hiến pháp.

Xác định triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các Ban, ngành có liên quan trong việc tuyên truyền phổ biến Hiến pháp 2013 đến cán bộ, hội viên, nông dân, đặc biệt là cấp cơ sở, vùng sâu, vùng dân tộc Khmer. Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền phổ biến Hiến pháp được 1.882 cuộc, với 37.850 lượt người dự, trong đó có 34.065 lượt hội viên, nông dân.
 
Nội dung tuyên truyền gồm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật liên quan thiết thực đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nông dân, những vấn đề đã triển khai ở địa phương còn nhiều vướng mắc.
 
Hình thức tuyên truyền của các cấp Hội rất đa dạng, kết hợp giữa phổ biến giáo dục với các hoạt động Hội, đặc biệt là hình thức tuyên truyền pháp luật bằng tiếng Khmer trên các chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình các cấp, các trạm phát thanh giúp hội viên, nông dân nhất là người dân tộc Khmer tiếp cận và am hiểu pháp luật. Các cấp Hội cũng tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
 
Ngoài ra, Hội ND tỉnh đã chủ trì tổ chức 10 lớp tập huấn chuyên sâu về nội dung Hiến pháp cho 1.190 cán bộ Hội các cấp.
 
Đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp đã được triển khai sâu rộng, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trên địa bàn tỉnh; qua đó giúp nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật được nâng lên. 
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp