Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phối hợp hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội
10:13 - 30/06/2020
(KNTC)- Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp những năm qua luôn tích cực, chủ động phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Từ đó từng bước làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.
Cán bộ Hội luôn quan tâm, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân

Một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đó là triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Gia Lai đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện báo cáo thường trực cấp ủy phê duyệt trước khi thực hiện.

 
Đến nay, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức được 1.166 lượt đoàn giám sát tại các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn (cấp tỉnh 106 đoàn; cấp huyện 151 đoàn; cấp xã 909 đoàn với 2.346 lượt nội dung); 301 cuộc phản biện với 482 lượt văn bản dự thảo (cấp tỉnh tổ chức 108 cuộc phản biện với 142 lượt văn bản dự thảo; cấp huyện tổ chức 61 cuộc phản biện với 107 lượt văn bản dự thảo; cấp xã tổ chức được 132 cuộc phản biện với 233 lượt văn bản dự thảo).
 

Năm 2019, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tiến hành đi cơ sở 581 lượt; liên đoàn Lao động tỉnh 230 lượt, Tỉnh đoàn 144 lượt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 97 lượt, Mặt trận Tổ quốc tỉnh 44 lượt, Hội Nông dân tỉnh 33 lượt, Hội Cựu chiến binh tỉnh 33 lượt. MTTQ và các đoàn thể chính trị chú trọng công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên.

 
Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ có 22.841 hội viên nòng cốt, Hội Nông dân có 11.871 hội viên nòng cốt, Đoàn Thanh niên có 683 đoàn viên nòng cốt, Hội Cựu chiến binh có 7.800 hội viên nòng cốt, Liên đoàn Lao động có 880 đoàn viên nòng cốt.

 
Xác định lực lượng nòng cốt trong khu dân cư đóng vai trò quan trọng, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.064 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều cá nhân cốt cán trong tôn giáo tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu những năm qua luôn tích cực, chủ động phối hợp xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Từ đó từng bước làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò dân chủ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

 
Việc thực hiện QCDC ở cơ sở được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thể hiện rõ nét trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương.


Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các cấp; Phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC tại 12 cơ quan, đơn vị thuộc 2 huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn.


Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, Hội Nông dân tỉnh cùng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ, hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2019; xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại thành phố Lai Châu; Chủ trì tổ chức giám sát việc kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại 2 huyện: Than Uyên và Tân Uyên.

 
Năm 2019, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị -xã hội tỉnh Yên Bái quyết liệt chỉ đạo và quan tâm tổ chức thực hiện với 1.970 lượt công dân tham gia.

 
Qua đó đã nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời chấn chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoặc hủy bỏ những nội dung không còn phù hợp giúp các cơ quan quản lý Nhà nước có điều kiện kiểm tra, đánh giá lại cơ chế, chính sách công tác chỉ đạo điều hành, hạn chế việc khiếu nại tố cáo vượt cấp cũng như nhiều bất cập khác của công tác khiếu nại tố cáo.

 
Với những việc làm cụ thể, thiết thực, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phát huy vai trò trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy quyền làm chủ trong giám sát, phản biện, xây dựng sự đồng thuận xã hội, góp phần ổn định chính trị tại địa phương.

Minh Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp