Bình Thuận: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
10:50 - 02/07/2020
(KNTC) –Thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cuộc họp Chi bộ, cơ quan và cuộc họp giao ban của các phòng, ban cơ quan.
Các cấp Hội nâng cao vai trò về kiểm tra, giám sát của người dân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới


Thông qua thực hiện quy chế dân chủ, mối quan hệ giữa Đảng đoàn, Chi ủy, lãnh đạo cơ quan có sự thống nhất ngày càng chặt chẽ hiệu quả, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.


Việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thông qua hội nghị cán bộ công chức, các cuộc họp cơ quan, chi bộ; xây dựng và chỉnh sửa ban hành Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, đặc biệt là quy chế làm việc cơ quan.


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.


Lãnh đạo cơ quan thực hiện Quy chế dân chủ gắn liền với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các ban chuyên môn, Văn phòng, nghiệp vụ từng cán bộ, đảng viên. Mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của cơ quan đều được công khai, dân chủ, minh bạch; và có phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác giữa các ban chuyên môn, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan và trong mối quan hệ với cá nhân, tổ chức trong việc cải cách thủ tục hành chính; công khai dân chủ, nhất là công khai tài chính, chi tiêu nội bộ, quy hoạch, đề bạt cán bộ trong cơ quan, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến, từ đó tạo sự thống nhất trong nội bộ cơ quan và ý thức tự giác, nghiêm túc việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan. 


Công tác tuyển dụng, quản lý, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức đều được thống nhất thông qua cấp ủy, chính quyền và tập thể cơ quan. Hàng tuần cơ quan tổ chức giao ban đầu tuần với các trưởng, phó ban chuyên môn nhằm đánh giá kết quả làm việc hàng tuần.


Qua đó, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp giải quyết.


Bên cạnh đó, Thủ trưởng cơ quan thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, quần chúng, trực tiếp đối thoại công khai giải đáp những vướng mắc về tài chính công, mua sắm tài sản, trang thiết bị, thông báo chi tiêu nội bộ công khai hàng tháng, hàng quý. Ngoài ra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.


Ban Thanh tra nhân dân tích cực tham gia giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của hội nghị cán bộ, công chức, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan; trách nhiệm của cán bộ công chức và đảng viên; những việc cán bộ công chức phải được biết như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan.


Việc thực hiện quy chế dân chủ được lãnh đạo cơ quan ban hành Quy chế cụ thể để thực hiện, nhất là những việc có liên quan đến tổ chức, cán bộ, tài chính, quy định rõ việc lấy ý kiến của cán bộ, công chức trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm; nâng lương trước thời hạn; công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình; công tác bồi dưỡng, đào tạo được bình xét, lựa chọn trong diện cán bộ quy hoạch theo năng lực và thứ tự ưu tiên.


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên nông dân, làm tốt công tác tổ chức xây dựng Hội và phong trào nông dân tại cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên đã hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp đông người.


Đến nay, 10/10 huyện, thành phố và 127/127 cơ sở Hội tại các xã, phường, thị trấn có cán bộ Hội tham gia Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các cấp.Ở các chi, tổ Hội thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được duy trì thường xuyên, cũng là nâng cao vai trò về kiểm tra, giám sát của người dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Các thôn, khu phố, thường xuyên tổ chức hội nghị để bổ sung, chỉnh sửa các quy chế, quy ước, hương ước phù hợp với điều kiện và các hoạt động của thôn, khu phố.


Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được các cấp Hội được triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đến từng cán bộ, hội viên, nông dân tại địa phương.

 

Bùi Lê
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp