Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
15:14 - 10/11/2019
(KNTC)-Thời gian qua, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng -TƯ Hội NDVN, an ninh có nhiều chuyển biến tích cực.
Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu (Ảnh minh họa)


Lãnh đạo Ban, Chi bộ và Ban Chấp hành công đoàn đã phối hợp lãnh đạo thực hiện dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua; đặc biệt những nội dung cán bộ, công chức được biết, được bàn, tham gia ý kiến và giám sát, kiểm tra được thực hiện khá đầy đủ và công khai; qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện quy chế hoạt động của Ban; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, nội bộ Ban đoàn kết, thống nhất.


Ban đã phối hợp với chi bộ, Công đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt mục tiêu, ý nghĩa của việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động của đơn vị; đồng thời xác định tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách thủ tục hành chính và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.


Thực hiện Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị; Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, an ninh đã thành lập tổ chỉ đạo gồm: Đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo Chi bộ và Công đoàn bộ phận; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng quy chế hoạt động nhằm phát huy dân chủ trong hoạt động của đơn vị, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.


Các thành viên trong tổ chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ rộng rãi trong mọi hoạt động, thể hiện qua việc đưa nội dung thực hiện dân chủ vào chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của đơn vị gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.


 Bên cạnh việc gắn thực hiện tốt dân chủ, lãnh đạo Ban còn phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hằng năm theo đúng nội dung, quy trình, trách nhiệm theo quy định; thông qua hội nghị đã kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung mới vào quy chế hoạt động của Ban.


Đối với những việc cán bộ, công chức phải biết và tham gia ý kiến được lãnh đạo Ban thực hiện tốt.


Trên cơ sở quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban; lãnh đạo Ban đã thực hiện nghiêm túc việc công khai cho cán bộ, công chức biết thông qua hội nghị cán bộ, công chức; thông qua các cuộc họp Ban chuyên môn, họp Chi bộ, họp Công đoàn, cũng có việc được thông báo bằng văn bản để cán bộ, công chức biết tham gia đóng góp ý kiến và tham gia giám sát việc thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; các chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm và tổ chức các phong trào thi đua; các biện pháp cải tiến lề lối làm việc; thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức; nội quy, quy chế của cơ quan; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, phòng chống tham nhũng.


Đối với các kiến nghị, phản ảnh của cán bộ, công chức đều được lãnh đạo Ban lắng nghe, tiếp thu và giải đáp, giải quyết thỏa đáng; từ đó, tạo được sự thống nhất, đoàn kết, dân chủ, phát huy tốt nhân tố tích cực trong đơn vị.


Ngoài ra, định kỳ hàng quý, Ban đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và tổ chức phát động các phong trào thi đua.


Đồng thời, cán bộ, công chức Ban luôn có ý thức thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐ-CP; chấp hành sự phân công của lãnh đạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.


Thông qua việc thực hiện dân chủ, cán bộ, công chức của Ban đã thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, của Ban cũng như nghĩa vụ đối với Nhà nước.


Trong quan hệ giải quyết công việc hầu hết cán bộ, công chức đều thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, có mối quan hệ tốt với nông dân, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền; không gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.


Thời gian tới, Ban tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan; các Nghị định, hư­ớng dẫn của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan, của Đảng uỷ, Đảng đoàn trong việc thực nhiệm vụ chính trị đư­ợc giao; vận động cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực; tăng cư­ờng vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định của cơ quan đề ra; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức chính trị, nghĩa vụ và quyền làm chủ của cán bộ, công chức; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và toàn xã hội.

 

Minh Xuân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp