Bắc Giang: Xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
10:23 - 18/03/2019
(KNTC)- Nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên, nông dân trong các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.

ảnh minh họa
Theo đó, năm 2019, Hội ND các cấp chủ động tuyên truyền công khai, dân chủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Hội gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quán triệt Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các cấp Hội gắn thực hiện Quy chế dân chủ với việc tổ chức thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; Quyết định của BTV Tỉnh ủy về Quy định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Tập trung kiểm tra toàn diện, kiểm tra theo chuyên đề lồng ghép với kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Phát huy vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của cán bộ, hội viên, nông dân để có biện pháp giải quyết kịp thời; tổ chức tiếp dân, hòa giải trong nội bộ nông dân; phối hợp thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

Hội ND các huyện, thành Hội trên cơ sở kế hoạch của Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến 100% các cơ sở Hội, chi Hội. Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Đồng thời tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.  
Phương Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp