Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội
16:34 - 16/07/2018
(KNTC)- Sáng 16.7, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Các đại biểu về dự Hội nghị Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng


Dự hội nghị, có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư; các đồng chí bí thư, hoặc phó bí thư thường trực, trưởng ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư.


Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo: Trương Thị Mai; Trần Thanh Mẫn; Vũ Đức Đam; Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì và điều hành hội nghị.


Việc thực hiện Kết luận 120 được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội gắn liền với thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường với nhiều hình thức, cách làm phong phú, hiệu quả nhằm giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở.


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) đối với từng loại hình cơ sở có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu; có chất lượng và hiệu quả rõ nhất là ở các xã, phường, thị trấn; có nề nếp là ở các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển biến tích cực là trong các doanh nghiệp.


Dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng; phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” tiếp tục được thực hiện đồng bộ, cụ thể hơn và hiệu quả.


Việc thực hiện tốt QCDC đã phát huy vai trò tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Các ý kiến phát biểu tại hội nghị phân tích sâu kết quả đạt được, nhất là những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Kết luận 120 trên nhiều lĩnh vực, như việc rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân; phát huy dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, trong doanh nghiệp, trong xây dựng nông thôn mới,…


Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, cách đây hơn 20 năm, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 30 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi đây là một khâu quan trọng và cấp bách để phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nơi thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất.
 

Thực hiện các chỉ thị, kết luận của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, nhất là trong những năm gần đây, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên.


Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn. Nhiều khó khăn trong quá trình phát triển được nhân dân bàn bạc, tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả...


Theo Tổng Bí thư, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân.


Các cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp nhân dân thấy rõ quyền lợi của mình, tự giác thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và quyền dân chủ trực tiếp theo đúng quy định của pháp luật.


Tổng Bí thư yêu cầu cần nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là thông tin về các chính sách, luật pháp liên quan trực tiếp, giúp người dân tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật. Chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Báo chí đưa tin, bình luận phải khách quan, trung thực, đúng bản chất vấn đề, sự việc, định hướng đúng dư luận xã hội.


Tổng Bí thư mong rằng sau hội nghị này, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn nữa, đưa việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở đi vào nề nếp, giành nhiều kết quả mới to lớn hơn, không ngừng phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai tiếp thu và đề nghị các cấp ủy nhận thức sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, phát huy kết quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế dân chủ thời gian qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu.


Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tham gia vào quá trình quyết định và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, giải quyết tốt những việc liên quan trực tiếp đời sống của nhân dân một cách thiết thực.

Ngọc Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp