Hội ND An Giang: Tích cực xây dựng quy chế dân chủ cơ sở
16:37 - 12/06/2017
(KNTC) – Ngay từ đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phối hợp với cấp ủy tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan Hội ND tỉnh.
 
Hội ND tỉnh xác định việc thực hiện dân chủ trong cơ quan phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính (Ảnh minh họa)


Thông qua việc triển khai các văn bản đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần nâng cao chất lượng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ, cơ quan ngày càng vững mạnh.


Trong quá trình triển khai, Ban chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức trong cơ quan.
 


Để thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, Thủ trưởng cơ quan luôn quan tâm, củng cố và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổ chức- Kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn cơ quan phát huy vai trò, trách nhiệm và chủ động tham mưu giúp lãnh đạo tổ chức chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ, chính trị cơ quan.


Qua đó kịp thời tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên những vấn đề về nhận thức, quan điểm khác nhau liên quan đến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thông qua các hình thức trực tiếp và gián tiếp.


 
Trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo cơ quan Hội ND tỉnh xác định việc thực hiện dân chủ trong cơ quan gắn với việc thực hiện chính trị, cải cách hành chính để phát huy hơn nữa quyền làm chủ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.


Do vậy lãnh đạo cơ quan phối hợp chặt chẽ với BCH Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân và phân công Ban Tổ chức- Kiểm tra triển khai 6 hội nghị, tập huấn, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến hoạt động Hội, triển khai mục tiêu chung, chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2017 cho 46 cán bộ, nhân viên cơ quan, lãnh đạo Hội ND 11 huyện thị, thành phố; 152 xã, phường, thị trấn; 34 Tổ hợp tác và 500 đại biểu là nông dân giỏi tiêu biểu. Nhìn chung, các chương trình, kế hoạch của cơ quan, có phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ và phụ trách địa bàn, xây dựng bảng chức danh cá nhân đều đạt hiệu quả theo yêu cầu đề ra.
 

Đồng thời, lãnh đạo cơ quan luôn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên cơ quan và Hội ND cơ sở tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp với thực tiễn và được sự thống nhất của lãnh đạo cơ quan mới tiến hành triển khai thực hiện như: Xây dựng và triển khai Đề án vị trí việc làm cơ quan Hội ND tỉnh.
 

Qua đó xác định được 20 vị trí việc làm được bố trí cho các biên chế theo đúng hướng dẫn số 129 của TƯ Hội NDVN về thực hiện quy đinh 282 của Ban Bí thư TƯ Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp viêc Hội ND cấp tỉnh, huyện. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ công chức đều xây dựng bảng chức trách công việc thể hiện các chỉ tiêu phấn đấu trong năm và được lãnh đạo trực tiếp phê duyệt.

 
Ban Tổ chức- Kiểm tra và Ban Thanh tra nhân dân cơ quan có nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế, nội quy cơ quan của cán bộ, công chức và thực hiện quy chế chi tiêu trong nội bộ, kiểm tra Hội cơ sở thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.
 

Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo cơ quan luôn tạo điều kiện để bộ phận chuyên môn phát huy vai trò phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động của cán bộ công chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua.Định kỳ có báo cáo kết quả giám sát việc xây xựng và thực hiện lịch làm việc cá nhân và hoạt động của các phòng, ban, trung tâm, từ đó tham mưu giúp cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.


Ngoài ra, việc thực hiện công khai tài chính, quyết toán thu chi tài chính do ngân sách cấp và các chương trình, dự án tài trợ được thông qua các cuộc họp Ban lãnh đạo hàng tháng, Ban Thương vụ cơ quan định kỳ 1 lần/tháng và hội nghị cán bộ công chức hàng năm. Hàng tháng, lãnh đạo cơ quan cùng với các phòng, ban họp để thống nhất các hoạt động và kinh phí hoạt động trong tháng của từng bộ phận.


Công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ công chức đều được thực hiện theo quy định và đúng thời hạn. Công tác khen thưởng hàng được Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan thực hiện tốt, việc xét khen thưởng của tỉnh được áp dụng nghiêm túc theo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng của tỉnh và TƯ Hội đảm bảo chính xác, khách quan nhằm động viên, khích lệ tập thể, cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Trong các kỳ báo cáo chưa có cán bộ, công chức vi phạm bị cấp trên xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên và không xảy ra tình trạng khiếu nại tố cáo của  công dân, cán bộ công chức. Cơ quan bổ sung các quy định chặt chẽ về tiếp cán bộ, đảng viên và nhân dân; công khai quy trình, thủ tục, thời hạn xử lý các thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.
 


 Nhìn chung, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan của Hội ND tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò của tổ chức Công đoàn, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ được phát huy hiệu quả.


Cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan của BCH các đoàn thể có sự phối hợp lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ công chức, những nội dung cán bộ công chức được biết, được bàn, tham gia ý kiến giám sát kiểm tra được thực hiện đấy đủ và công khai góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức và người lao động trong việc thực hiện các nội quy, quy chế cơ quan, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất.
 

Xuân Thanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp