Bắc Giang: Xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017
15:19 - 14/04/2017
(KNTC)- Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên, nông dân trong các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

ảnh minh họa
Theo đó Hội Nông dân các huyện, thành phố và cơ sở xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền, phổ biến nhằm bảo đảm việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Hội gắn với triển khai quán triệt Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị định số 04  của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 14 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời gắn thực hiện Quy chế dân chủ với việc tổ chức thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 1157, Quyết định 1158 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Quy định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. 

Hội Nông dân cơ sở phát huy vai trò thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của cán bộ, hội viên và nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời; tổ chức tiếp dân, hòa giải trong nội bộ nông dân; phối hợp thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Xuân Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp