Hội Nông dân Việt Nam: thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
13:50 - 12/01/2017
(KNTC)- Năm 2016, các cấp Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến hội viên, nông dân, cán bộ, công chức và người lao động việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

ảnh minh họa
Các cấp Hội tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở như: Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội triển khai 3 phong trào thi đua của Hội, gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Nhìn chung, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao, đã phát huy được quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các dự án phát triển kinh tế- xã hội ở cơ sở, làm đường giao thông nông thôn; tham gia bầu HĐND các cấp, bầu trưởng khu, ấp, Ban lãnh đạo khu, ấp; tham gia các phong trào thi đua sản xuất, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của nông dân.
Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, các cấp Hội tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân bằng các hình thức: Sinh hoạt chi tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, phát hành tờ rơi, tờ gấp, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tờ tin công tác Hội, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề... các cấp Hội đã tổ chức được trên 43.770 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 3,6 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; tổ chức trên 13.600 cuộc tuyên truyền các nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến 1.285.000 hội viên, nông dân. Xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại 147 xã. Phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động 9.450 buổi cho trên 547.580 lượt cán bộ, hội viên, nông dân, qua đó từng bước giúp hội viên, nông dân hiểu và thực hiện đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hạn chế khiếu kiện sai và vượt cấp ở địa phương.

Năm 2016, các cấp Hội đã trực tiếp hòa giải thành 3.696 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; chủ động tham gia với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoà giải thành trên 15.350 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự, mâu thuẫn gia đình... Hội đã tham gia cùng chính quyền giải quyết thành công 5.374 đơn và trực tiếp giải quyết 1.307 đơn, nhiều vụ việc sau khi được cán bộ giải thích hội viên, nông dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo, nhờ đó giữ được tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết gắn bó trong nội bộ nông dân.

Các cấp Hội đã chủ động phối hợp cùng chính quyền, các Ban ngành chức năng tham gia tiếp dân định kỳ hàng tháng tại các điểm tiếp dân được 15,122 cuộc, nghe phản ánh các nội dung khiếu nại, tố cáo của người dân, đồng thời phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo. Kết hợp giữa công tác vận động thuyết phục của Hội với biện pháp hành chính của chính quyền, chú trọng thực hiện hòa giải trước, trong và sau khiếu kiện. Nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp Hội vừa tham gia cùng chính quyền giải quyết, vừa kiên trì hòa giải đạt hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội Nông dân các cấp đã tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên, nông dân gửi đến cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, cá nhân được góp ý.

Các cấp Hội đã vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh thông qua việc đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của cấp ủy các cấp, quyết định chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia đóng góp ý kiến phê bình đảng viên, tổ chức đảng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy được vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg về phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các Hội Nông dân Việt Nam trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân..., tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện QCDC cơ sở, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, do đó mà công tác lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Qua đó, nâng cao nhận thức về Quy chế dân chủ trong các cấp Hội, xây dựng đơn vị Hội vững mạnh, cũng như thực hiện có hiệu quả những quy định của Hội theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thông qua các hình thức dân chủ, đảm bảo cho cán bộ, hội viên, nông dân được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia vào xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp