Các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra, giám sát được trên 26.500 cuộc
11:32 - 13/07/2020
(KNTC)- Ngày từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát; Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát và Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai thực hiện. 
Các cấp Hội tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội.


Theo chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát năm 2020 tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Hội, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng Hội, Nghị quyết của các cấp Hội; việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; việc tổng kết thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội; việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng...


Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội sẽ được thực hiện tập trung vào 6 tháng cuối năm.

 
Sáu tháng đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Công ty TNHH Phố Chợ về việc thực hiện Đề án xây dựng hệ thống "Sàn giao dịch kết nối cung cầu nông nghiệp thực phẩm" của Ban Thường vụ Trung ương Hội và tham mưu báo cáo kết quả kiểm tra gửi Thường trực Trung ương Hội; cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm.


Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội trong cả nước chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân đúng quy định.


 Qua việc theo dõi và tổng hợp báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 26.585 cuộc; công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung hướng về cơ sở; nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát bám sát mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Bên cạnh kiểm tra thường xuyên còn chú trọng kiểm tra chuyên đề, giám sát chuyên đề, từ đó đã góp phần thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân.


Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội ban hành văn bản và hướng dẫn các tỉnh, thành Hội thực hiện xử lý kỷ luật cán bộ Hội theo Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội nhiệm kỷ 2018 - 2023. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã hướng dẫn, quán triệt đến các cấp Hội và cán bộ, hội viên quy định về công tác kỷ luật của Hội.


Nhìn chung, cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Điều lệ của Hội, quy định của địa phương. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm vẫn còn có cán bộ ở các cấp Hội vi phạm Điều lệ Hội, quy định của Hội và bị thi hành kỷ luật của Hội.


Các cấp Hội đã thực hiện xử lý kỷ luật 08 cán bộ Hội theo đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục trong Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm có: Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đồng Tháp.

Ngọc Ân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp