Hải Dương: Tổ chức kiểm tra 46 cơ sở, 736 chi và 775 tổ Hội
10:53 - 27/06/2020
(KNTC)- Ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Hội ND tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát; củng cố, kiện toàn UBKT các cấp; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề về công tác Hội và phong trào nông dân, việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

ảnh minh họa
Thực hiện Đề án số 01 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về lập UBKT Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội ND tỉnh đã thành lập UBKT Hội ND tỉnh với 7 đồng chí, UBKT Hội ND cấp huyện với 60 đồng chí, có 258/258 UBKT cơ sở với 737 đồng chí.

Sáu tháng đầu năm, Hội ND cấp huyện và cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, đồng thời tiến hành kiểm tra tại 46 cơ sở Hội, 736 chi Hội và 775 tổ Hội. Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc thực hiện Điều lệ Hội NDVN khóa VII, các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội ND các cấp; quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; kết quả phát triển hội viên mới, việc xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ Hội, Quỹ HTND, nguồn vốn vay từ các ngân hàng; việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân; xây dựng và phát triển mô hình kinh tế, tổ nhóm liên kết; việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ…

Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND cấp huyện và cơ sở giám sát việc triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát được 78 cuộc về xây dựng nông thôn mới, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; thu, thi các khoản đóng góp của nhân dân; chính sách giảm nghèo, các nguồn phí, Quỹ của Hội, giám sát thực hiện giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nông dân...

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào 264 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp như: Tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND các cấp; các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nêu trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2013; phản biện những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội trong các dự thảo văn bản chính sách, pháp luật, chương trình, dự án do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp yêu cầu hoặc đăng tải trên các phương tiên thông tin đại chúng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đã giúp Hội ND các cấp đánh giá được kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, phát hiện những mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.
Huy Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp