Bình Phước: Các cấp Hội kiểm tra gần 2.200 cuộc
16:30 - 02/04/2020
(KNTC) – Nhằm thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội NDVN về việc thành lập UBKT của các cấp Hội, Hội ND tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành Hội xây dựng Đề án thành lập UBKT theo quy định.
Hội ND các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra nhằm khắc phục bệnh quan liêu, hành chính hóa trong tổ chức Hội (Ảnh minh họa)


Năm 2019, Hội ND tỉnh tổ chức Hội nghị bầu UBKT Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời, chỉ đạo 11/11 huyện thị, thành Hội tổ chức bầu UBKT nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã triển khai chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cấp huyện và cơ sở Hội thực hiện nhằm đôn đốc chỉ đạo các cơ sở, chi, tổ Hội thực hiện tốt các phong trào nông dân.


Trong năm, các cấp Hội tổ chức kiểm tra 2.183 cuộc về việc thực hiện Điều lệ Hội NDVN; triển khai các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp Luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của Hội đối với hội viên, nông dân; công tác quản lý, thu, chi các nguồn thu của Hội; công tác quản lý, điều hành và sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND.


Qua kiểm tra, giám sát Hội đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Kết quả chưa phát hiện vi phạm phải xử lý kỷ luật.


Hoạt động kiểm tra đã giúp Ban Thường vụ Hội ND các cấp đánh giá đúng kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội và các phong trào nông dân, đồng thời có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp với ngân hàng CSXH tiến hành giám sát đối với các cơ sở Hội về công tác ủy thác cho vay đối với hộ nghèo, khó khăn và các chính sách triển khai trên địa bàn, tiến hành kiểm tra các Tổ TK&VV kịp thời thu hồi lãi, gốc đến hạn và xử lý nợ quá hạn nguồn vốn ủy thác với ngân hàng CSXH.

 
Đồng thời, Hội ND tỉnh còn tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.


Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Công Thương triển khai chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia phản biện các chủ trương, nghị quyết của chính quyền các cấp khi có yêu cầu tham gia.


Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.


Hội ND tỉnh và Hội ND các huyện, thị, thành phố đã tổ chức gặp mặt giữa cấp ủy chính quyền cùng cấp với nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh.


Qua đó, bà con đã kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới như: Vấn đề quản lý chất lượng phân bón, sản xuất nông nghiệp an toàn, hỗ trợ tín dụng trong nông nghiệp, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, đời sống dân sinh ở khu vực nông thôn...


Nhìn chung, các vấn đề đặt ra được Thường trực các cấp ghi nhận, chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm tháo gỡ.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đã tổ chức quán triệt, tuyên tuyền cho trên 1.000 hội viên, nông dân thông qua các lớp tập huấn, các buổi nói chuyện…


Năm 2020, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của các cấp Hội về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và mục đích công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới của Hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra nhằm khắc phục bệnh quan liêu, hành chính hóa trong tổ chức Hội; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác UBKT cho các đồng chí Ủy viên UBKT Hội ND các cấp.


Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến, tư vấn, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng, vùng miền giúp bà con hiểu đúng pháp luật để tham gia liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất hiệu quả.

 

Kim Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp