Hội ND Hưng Yên: Triển khai trên 800 cuộc kiểm tra, giám sát
16:09 - 05/04/2020
(KNTC) – Căn cứ Đề án 01 - ĐA/HNDTW và Hướng dẫn 42 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về thành lập UBKT Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh có văn bản chỉ đạo Hội ND cấp huyện, cơ sở tiến hành quy trình thành lập UBKT nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời xây dựng đề án UBKT Hội ND tỉnh trình Ban Chấp hành Hội ND tỉnh khóa IX thông qua theo quy định.
Hội ND các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ và nghị quyết của Hội nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm theo quy định nhằm phục vụ hiệu quả công tác của Ban Chấp hành các cấp Hội (Ảnh minh họa)


Theo đó, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh họp bầu UBKT, Chủ nhiệm UBKT Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 7 đồng chí: Chủ nhiệm là Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh; Phó Chủ nhiệm là Trưởng ban Xây dựng Hội; 06 Ủy viên công tác tại Văn phòng, các ban chuyên môn thuộc Hội ND tỉnh, trong đó 3/7 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội ND tỉnh, 7/7 đồng chí là đảng viên.


UBKT đã tham mưu với Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBKT Hội ND tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Đến nay, 10/10 đơn vị cấp huyện hoàn thành việc thành lập UBKT nhiệm kỳ 2018–2023. Về số lượng Ủy viên UBKT cấp huyện 2/10 đơn vị có 3 ủy viên, 8/10 đơn vị có 5 ủy viên (trong đó 01 đơn vị đã bầu 4 ủy viên, 01 ủy viên bầu bổ sung sau), 100% các đồng chí ủy viên đều là đảng viên.


159/159 cơ sở Hội bầu UBKT, mỗi cơ sở có 3 ủy viên, 294/477 ủy viên là đảng viên (61,6%). 100% Hội ND cấp huyện, cấp cơ sở đã xây dựng Quy chế làm việc của UBKT.


Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, Hội ND các cấp đã phối hợp tổ chức 16 lớp tuyên truyền giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp cho 1.184 hội viên, nông dân.


Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực tham mưu cho các cấp uỷ Đảng cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới, phối hợp tổ chức các phong trào quần chúng tham gia bảo đảm an ninh nông thôn.


Năm 2019, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức 830 cuộc kiểm tra giám sát, trong đó kiểm tra cơ sở 169 cuộc, 449 cuộc ở chi Hội, 759 tổ TK&VV, 2.206 lượt hộ vay vốn Quỹ HTND và ngân hàng CSXH.


 Hội ND tỉnh thành lập 02 đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố; 10 xã, phường, thị trấn; 80 hộ vay vốn Quỹ HTND và vay vốn ngân hàng CSXH.


Các cấp Hội phối hợp giải quyết 568 vụ khiếu nại tố cáo, trong đó có 563 vụ đã được giải quyết; phối hợp hòa giải thành 1.466 vụ.


Ngoài ra, Hội còn triển khai mô hình thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào.


Trong năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.


Hội ND tỉnh tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động của 84 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, thành lập mới 02 Câu lạc bộ nâng tổng số Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” toàn tỉnh lên 86 Câu lạc bộ. Các Câu lạc bộ thực hiện tốt công tác hoà giải mâu thuẫn thôn xóm và các đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.


Năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức 66 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (trong đó Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức 20 buổi) cho 2.450 lượt hội viên, nông dân và tổ chức 32 buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý (trong đó Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức 22 buổi) cho trên 620 hội viên, nông dân.


Nhằm tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp Hội từng bước nâng cao vị trí, vai trò của Hội ND các cấp trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo.


Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân. Ngoài ra, Hội còn làm tốt vai trò giám sát đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.


Năm 2020, Ban Chấp hành Hội ND và UBKT Hội ND các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Điều lệ và nghị quyết của Hội nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm theo quy định nhằm phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành các cấp Hội, đánh giá đúng kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân.


Đồng thời, tiếp tục kiện toàn UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của Hội; tham gia giám sát và phản biện việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp giữa Hội với các sở, ngành đã ký kết.

 

Đức Phúc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp