Thái Nguyên: Kiểm tra gần 700 cuộc tại các cơ sở Hội
15:56 - 20/03/2020
(KNTC)Thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Trung ương Hội về Chương trình kiểm tra, giám sát của Hội năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Chương trình  04  triển khai tới Hội ND các huyện thành phố, thị xã; xây dựng Kế hoạch số 51 về việc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân.
 Kết quả, Hội ND tỉnh đã kiểm tra tại Hội Nông dân 9 huyện, thành phố, thị xã; 9 cơ sở Hội và 9 chi Hội; các cấp Hội kiểm tra  673 cuộc tại cơ sở Hội; 873 cuộc tại chi Hội.
 

Ảnh minh họa
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc; Thực hiện Điều lệ Hội; việc chấp hành Điều lệ Hội, các Nghị quyết, Chỉ thị của Hội; nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và các hoạt động của Hội; thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2019; xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ HTND, các hoạt động  hỗ trợ vốn cho nông dân; thực hiện giám sát theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội ND tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND nhiệm kỳ 2018-2023.
Qua kiểm tra, các nguồn vốn quỹ Hội được quản lý chặt chẽ và có quy chế hoạt động, việc quản lý quỹ có sổ sách theo dõi thu, chi đầy đủ. Một số chỉ tiêu thi đua đạt và vượt so với kế hoạch Hội ND tỉnh giao như chỉ tiêu xây dựng Quỹ hội, đăng ký gia đình văn hóa, xây dựng mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND (Hội ND huyện Phú Bình); Hội ND Thị xã Phổ Yên thực hiện chỉ tiêu xây dựng mô hình kinh tế tập thể  hiệu quả do Hội ND hướng dẫn thực hiện 18 mô hình, đạt 300% kế hoạch giao; chỉ tiêu phát triển hội viên (Hội ND các huyện Đồng Hỷ; Đại Từ); chỉ tiêu dạy nghề (Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đạt 153,6% ; Hội ND huyện Định Hóa đạt 153% kế hoạch); chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Hội ND huyện Đồng Hỷ đạt 197% kế hoạch,  huyện Võ Nhai đạt 120% kế hoạch); một số chỉ tiêu khác các huyện cơ bản đã hoàn thành và đạt chỉ tiêu tỉnh giao.
 
 Hội ND cấp huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo thành lập và bầu Ủy ban kiểm tra các cấp; 100% cơ sở Hội xây dựng kế hoạch hoạt động năm và tổ chức ký giao ước thực hiện các chỉ tiêu thi đua cấp chi Hội, thành lập  Ủy Ban Kiểm tra, tiến hành bầu theo quy định./
 

 
Mai Chi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp