Cao Bằng: Các cấp Hội bầu 559 đồng chí tham gia Ủy ban kiểm tra
14:59 - 12/02/2020
(KNTC) – Năm 2019, Hội ND tỉnh đã xây dựng, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp, Ban hành Hướng dẫn 248-HD/HNDT về quy trình thành lập Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 
Hội ND tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân ở các đơn vị (Ảnh minh họa)


 Đến nay, các cấp Hội đã bầu 559 đồng chí tham gia Ủy ban kiểm tra, trong đó cấp tỉnh bầu 05 đồng chí, 13/13 huyện, thành bầu 65 đồng chí, 162/199 cơ sở bầu 486 đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra (số xã chưa hoàn thành do thực hiện sát nhập đơn vị cấp xã).


Trong đó, Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành bầu Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm, xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động và chương trình toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban kiểm tra.


Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019, Hội ND tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân ở 7/13 đơn vị và kiểm tra chuyên đề về hoạt động quản lý Quỹ HTND tại 13/13 huyện, thành phố (có 3 đơn vị kiểm tra lồng ghép với kiểm tra công tác Hội), nâng tổng số đơn vị được kiểm tra, giám sát lên 13/13 đơn vị cấp huyện.

Hội ND cấp huyện và cơ sở tổ chức được 1.018 cuộc kiểm tra, giám sát tại 199 cơ sở và 2.456 chi Hội, kết hợp kiểm tra 249 Tổ TK & VV.

 
Các cấp Hội thực hiện kiểm tra, giám sát 2.120 cuộc, trong đó cấp tỉnh: 22 cuộc, cấp huyện: 207 cuộc, cấp cơ sở: 1.891 cuộc, trọng tâm tổ chức giám sát việc thực hiện công tác Hội và Quỹ HTND tại 13/13 huyện, thành phố, 26 cơ sở; giám sát việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg tại 5 huyện: Phục Hòa, Hòa An, Hạ Lang, Hà Quảng và Thành phố Cao Bằng.


Hội ND các cấp đã thành lập 35 đoàn giám sát (cấp tỉnh 6 đoàn; cấp huyện 10 đoàn; cấp cơ sở 19 đoàn).


Qua kiểm tra, giám sát không có đơn vị vi phạm Điều lệ Hội. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa và triển khai các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên ở một số đơn vị còn chậm.


Hội ND các cấp tham gia 163 đoàn giám sát do các cấp, các ngành thành lập (cấp tỉnh 7 đoàn; huyện 41; cơ sở 115) với các nội dung giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xây dựng các chương trình, dự án.


Hội ND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại huyện Trùng Khánh với 3 cơ sở (đại lý) bán hàng và 3 điểm bán lẻ vật tư nông nghiệp.


Kết quả các cơ sở cơ bản chấp hành tốt các quy định pháp luật về kinh doanh vật tư nông nghiệp, các cơ quan chức năng của huyện quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại địa phương; người dân và người bán hàng trong các đại lý được tuyên truyền, phổ biến và học lấy các chứng chỉ cần thiết về tiêu chuẩn của người bán hàng theo quy định của cơ quan chức năng trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật.


Các cấp Hội đã tham gia góp ý vào 118 văn bản (cấp tỉnh 13, huyện 43, cơ sở 69 văn bản); tổ chức 20 hội nghị phản biện (cấp tỉnh 1; huyện 7; cơ sở 12); gửi dự thảo phản biện: 11 văn bản (cấp tỉnh 9 văn bản, huyện 2 văn bản). 


Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.


Kết quả, Hội ND các cấp trực tiếp và phối hợp tham gia tổ chức 42 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân trong đó cấp tỉnh 2 cuộc, cấp huyện 3 cuộc, cơ sở 37 cuộc.


Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh tham gia tiếp 152 lượt công dân tại UBND tỉnh, tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến vấn đề đền bù về đất đai, cấp đất tái định cư cho những hộ bị thu hồi trong đó có 59 trường hợp là nông dân.


Hội ND tỉnh phối hợp với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội NDVN mở 02 lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân tại hai huyện: Quảng Uyên và Trà Lĩnh cho 200 cán bộ, hội viên, nông dân.


Hội ND các huyện, thành phố và cơ sở tham gia tiếp 1.157 công dân, tham gia giải quyết 408 trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nông dân.


Đến nay, 9/13 huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng được quy chế phối hợp giữa Hội ND với Ủy ban nhân dân cùng cấp.

 
Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 586 buổi tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các bộ Luật mới ban hành, Luật sửa đổi; tư vấn trợ giúp pháp lý về đất đai cho 25.516 lượt hội viên, nông dân; phối hợp giải quyết 196 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nông dân, phối hợp hòa giải thành 70 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân; tiếp tục duy trì mô hình “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” và Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình.


Năm 2020, các cấp Hội tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, các chương trình, dự án do tổ chức Hội quản lý; thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục phối hợp với các ngành thực hiện hoạt động giám sát các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị.
 

 

Kim Xuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp