Kiên Giang: Tập trung kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân
11:08 - 02/02/2020
(KNTC) – Năm 2019, các cấp Hội đã triển khai Đề án Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; Hướng dẫn 42 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về quy trình thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Các cấp Hội tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm trong công tác Hội làm công tác kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (Ảnh minh họa)


Bên cạnh đó, các cấp Hội tập trung xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra chuyên đề, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra, giám sát cơ sở Hội.


Năm 2019, các cấp Hội tổ chức 382 cuộc kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội, thực hiện các quy chế, quy định của các cấp Hội và giám sát chuyên đề về quản lý và triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn Quỹ HTND và các chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội, Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ.


Công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.


Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức giám sát việc quản lý phân bón theo Nghị định 108 của Thủ tướng Chính phủ tại 02 huyện: Giang Thành, Gò Quao và Sở NN&PTNT.


Hội ND các huyện, thành phố đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ngành tổ chức 15 cuộc giám sát phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các cấp phối hợp với các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh tập huấn thực hiện Quyết định 81 tại 3 huyện: Vĩnh Thuận, Rạch Giá, Giang Thành với 160 hội viên, nông dân tham dự.


Toàn tỉnh củng cố và thành lập mới 76 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, duy trì hoạt động tủ sách pháp luật nông dân, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tiếp công dân.


Công tác tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân có nhiều chuyển biến tích cực, sát cơ sở, hình thức phong phú, phù hợp với nông dân, giúp bà con nâng cao hiểu biết và chấp hành pháp luật.


Trong năm, Hội ND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chức 02 cuộc trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật tại 02 huyện: An Minh, Kiên Lương cho 120 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự, trong đó đã tư vấn trực tiếp cho 27 người.


Năm 2020, các cấp Hội tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm trong công tác Hội làm công tác kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và Điều lệ Hội, chú trọng kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định; tổ chức 16 cuộc giám sát hoặc phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW; tham gia phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân thực hiện tốt chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân; đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn và trợ giúp pháp lý gắn với vận động chấp hành pháp luật trong hội viên, nông dân. 

Xuân Hòa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp