Kon Tum: Tổ chức được gần 800 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân
09:59 - 28/02/2020
(KNTC) Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội ND VN, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Kon Tum đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và Kế hoạch số 18 về công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời chỉ đạo Ban Thường vụ Hội ND các huyện, thành phố trên cơ sở Chương trình kiểm tra giám sát của tỉnh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo 100% Hội ND cơ sở (xã, phường, thị trấn) triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát năm 2019 theo đúng quy định.

Ảnh minh họa
Thực hiện quy định của Điều lệ Hội, trên cơ sở Đề án số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về Đề án Ủy ban Kiểm tra các cấp Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh tiến hành lập Ủy ban kiểm tra theo đúng quy trình, hướng dẫn và thời gian quy định.
Đến cuối năm 2019, đã có 101/101 cơ sở Hội lập Ủy ban Kiểm tra, với tổng số 303 ủy viên; Có 10/10 huyện, thành phố lập ủy ban Kiểm tra với tổng số 44 ủy viên; Hội ND tỉnh đã xây dựng Đề án Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018-2023 trình Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phê duyệt.
Trong năm 2019, Hội ND các cấp đã tiến hành kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân được 788 cuộc, trong đó: Cấp tỉnh kiểm tra 40 cuộc tại các huyện, cơ sở và Chi hội (thành lập 10 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra ở 10 huyện, thành phố, mỗi huyện kiểm tra tại 3 cơ sở Hội, trực tiếp tham gia sinh hoạt tại 01 chi hội và làm việc tại huyện Hội); cấp huyện, thành phố kiểm tra 183 cuộc tại các cơ sở, chi Hội và tổ tiết kiệm & vay vốn; cấp cơ sở kiểm tra 565 cuộc tại các chi Hội, tổ Hội. Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Điều lệ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội; việc xây dựng Quy chế hoạt động Ban Chấp hành; Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Chương trình công tác toàn khóa; chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018-2023; Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Đề án: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” theo Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện Đề án số 24 về xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp; kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, các chương trình liên tịch giữa Hội và các đoàn thể, các ngành tại địa phương. Kết quả tham mưu trong việc củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn; Công tác tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân...
Qua kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra của các huyện, thành Hội, nhìn chung các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội ND tỉnh, triển khai công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như Điều lệ Hội và nghị quyết của các cấp Hội; Ban hành đầy đủ Quy chế hoạt động, Chương trình, kế hoạch công tác sau Đại hội Hội ND các cấp; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, chú trọng công tác phát triển hội viên mới gắn với nâng cao chất lượng hội viên và giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tổ chức sinh hoạt Hội ngày càng đi vào nền nếp./.
 
Duy Tuấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp