Long An: 11/15 huyện, thị, thành Hội bầu Ủy ban Kiểm tra
09:42 - 02/01/2020
(KNTC) - Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh triển khai công tác kiểm tra, giám sát tới các cơ sở Hội.
Ban Thường vụ Hội ND các huyện, thị, thành Hội đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tiến hành giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến nông nghiệp nông dân và nông thôn (Ảnh minh họa)


Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc triển khai thi hành Điều lệ Hội, đến nay đã thành lập Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, 11/15 huyện, thị, thành Hội và 172 /188 cơ sở Hội đã bầu Ủy ban Kiểm tra.


Năm 2019, các cấp Hội tổ chức kiểm tra thường xuyên và định kỳ 4.708 cuộc. Trong đó, Hội ND tỉnh tổ chức 30 cuộc kiểm tra định kỳ 06 tháng đầu năm và cuối năm 2019 đối với 15/15 huyện, thị, thành, Hội và 120 cơ sở Hội về tình hình thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân; việc quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND, vốn ủy thác với ngân hàng CSXH và các ngân hàng thương mại; việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 04, 05, 06 của BCH Trung ương Hội khóa VII về công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới; tình hình triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.


Bên cạnh đó, Hội ND cấp tỉnh, huyện đều tham dự họp BCH cơ sở, tham gia sinh hoạt chi, tổ Hội để kiểm tra nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân để có hướng chỉ đạo kịp thời.


Qua 1 năm triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, các cấp Hội trong tỉnh đã cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội thành chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội ND các cấp.


Trong tổ chức hoạt động, các cấp Hội luôn bám sát chỉ tiêu, nghị quyết, quy chế hoạt động.


Hoạt động Hội luôn hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm đơn vị hành động thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động phù hợp với nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Từ đó, ngày càng thu hút đông đảo nông dân vào tổ chức Hội.


Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo tiến độ, nhiều đơn vị gương mẫu, có cách làm hay. Đồng thời, các cấp Hội cũng kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những nơi chưa thực hiện nghiêm túc, còn hình thức, hạn chế, thiếu sót.


Nhằm thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội của Trung ương Hội NDVN, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và triển khai cho cán bộ trong BCH Hội ND tỉnh và cán bộ chủ chốt các huyện, thị, thành phố thực hiện.


Năm 2019, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn tổ chức phản biện dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; xây dựng kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của Hội đồng nhân dân về việc quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.


Hội ND tỉnh tổ chức khảo sát việc triển khai thực hiện các nội dung trên ở 03 xã của 3 huyện: Đức Huệ, Vĩnh Hưng và Thạnh Hóa; triển khai công tác giám sát cán bộ, đảng viên và người đứng đầu theo Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
 

Nhìn chung, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 22 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, nhằm thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới.

 
Qua giám sát việc thực hiện Quyết định số 45 của UBND tỉnh về nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh cho thấy các ngành và các địa phương trong tỉnh đã tiến hành điều tra phân loại đối tượng, tìm hiểu nguyên nhân nghèo để có giải pháp hỗ trợ; thành lập Ban quản lý, xây dựng dự án trình UBND cấp huyện phê duyệt, triển khai thực hiện.
 

Trong quá trình triển khai thực hiện, các ngành và Ban Quản lý dự án tiến hành đầu tư hỗ trợ giống, cây, con giống; thức ăn, thuốc phòng trị bệnh dịch; phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc phòng trừ bệnh cho cây trồng; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật ngắn hạn cho các thành viên tham gia dự án; cử cán bộ kỹ thuật theo dõi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thực hiện đúng quy trình sản xuất, chăn nuôi. Từ đó, các loại cây trồng, vật nuôi của các dự án đều phát triển tốt.


Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, tại địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hiệu quả góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.


Ngoài ra, các cấp Hội còn tham gia giám sát theo chương trình giám sát của Mặt trận -Đoàn thể.


Cụ thể, cấp tỉnh đã tham gia đoàn giám sát của MTTQ tỉnh về việc thực hiện pháp luật về công khai và thực hiện kết luận thanh tra; đoàn giám sát của Đoàn Thanh niên nhằm phát huy các thiết chế văn hóa, truyền thống lịch sử, thể dục thể thao gắn với nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; đoàn giám sát của Hội Cựu Chiến binh tỉnh về việc thực hiện Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.


Đối với cấp huyện, trên cơ sở kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Hội ND tỉnh, Ban Thường vụ Hội ND các huyện, thị, thành Hội cũng phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tiến hành giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến nông nghiệp nông dân và nông thôn như: Chính sách bảo hiểm y tế, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ nuôi thủy sản nước ngọt; lĩnh vực môi trường; việc đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; tham gia đóng góp ý kiến dự thảo các văn bản pháp luật; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương.


Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

 

Đức Tuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp