Sóc Trăng: Tổ chức được gần 1.500 cuộc kiểm tra, gám sát
16:59 - 26/12/2019
(KNTC) Năm 2019 căn cứ Chương trình số 01 về kiểm tra, giám sát củaTrung ương Hội ND Việt Nam năm 2019.  11/11 đơn vị thực hiện tốt, định kỳ 6 tháng và cuối năm có thông báo lịch kiểm tra, giám sát về tỉnh Hội  theo dõi.Trong năm Hội ND các cấp tổ chức kiểm tra được 1.493 cuộc (trong đó  Hội ND tỉnh 24 cuộc,  cấp huyện 539 cuộc, cơ sở 930 cuộc.

 Hội ND cấp huyện, thị xã, thành phố kiểm tra tập trung vào việc kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân như: việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành và thực hiện Điều lệ Hội, thực hiện Nghị quyết của Hội cấp trên; các chỉ tiêu giao ước thi đua; công tác củng cố, phát triển hội viên, việc quản lý thu, chi hội phí, quỹ hội...Khảo sát việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 và giai đoạn 2019-2021; công tác sau Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội Nông dân huyện đến cơ sở được 11 cuộc; kiểm tra việc xây dựng và nhân rộng mô hình điểm chi hội, tổ hội nghề nghiệp.
Kết quả hiện  có 04 chi Hội với 122 hội viên, 25 tổ hội có 353 hội viên. Đồng thời, chỉ đạo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án 24 của TW Hội cấp tỉnh và 02 cơ sở (01 chi Hội, 01 tổ Hội) làm điểm.
Thực hiện Kết luận 61-KL/TW, Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát của TW Hội ND Việt Nam được 58 cuộc, kết hợp lồng ghép vào nhiệm vụ công tác Hội và các dự án mà Hội đầu tư. Trong năm, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tăng là 7.620.627.000 đồng (cấp huyện có 10/11 đơn vị đã chuyển ngân sách, cấp xã có 32/108 xã được chuyển), trong đó Quỹ do Hội vận động là 1.193.627.000 triệu đồng. Đồng thời đề nghị cấp ủy tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo để các đơn vị thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 và Quyết định 673 trong xây dựng quản lý, sử dụng tài chính Hội, thực hiện các chương trình, dự án, công trình có sử dụng vốn Nhà nước do Hội quản lý; qua khảo sát ở cấp huyện và cơ sở vẫn còn một số đơn vị hiểu sai về trích, nộp so với Quy định số 1181-QĐ/HNDTW (hiện hành), qua đó  đã kịp thời hướng dẫn để việc trích nộp đảm bảo đúng theo quy định và áp dụng một Quyết định của Thủ tướng Chính phủ miễn trích, nộp hội phí về tỉnh và trung ương đối với các xã đặc biệt khó khăn và xã đảo…
Trong phối hợp với ngân hàng CSXH , Hội Nông dân các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ 01 tháng/1 lần và tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Hội, cán bộ tổ tiết kiệm và vay vốn và hộ vay.
Hội Nông dân cơ sở theo dõi, quản lý là 845 tổ có 53.695 hộ vay, số tiền 917 tỷ 991 triệu đồng. Ttrong năm Hội  đã kiểm tra trên 271 cuộc.
Trong năm, Ban điều hành Quỹ HTND và Ban Kiểm soát tổ chức được 11 cuộc kiểm tra về  việc quản lý tài chính Quỹ HTND cấp huyện, kiểm tra một số mô hình, dự án nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và huyện đầu tư trong hạn và đến hạn. Kết quả, có 4/11 đơn vị làm tốt, 03/11 đơn vị có mở sổ theo dõi nhưng chưa đầy đủ, 4/11 đơn vị còn lại cần quan tâm thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Qũy.
 
Qua kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra của các huyện, thành hội, nhìn chung các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội ND tỉnh, triển khai công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ban hành đầy đủ Quy chế hoạt động, Chương trình, kế hoạch công tác sau Đại hội Hội ND các cấp.
 
Phương Thùy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp