Lạng Sơn: Thực hiện trên 1.800 cuộc kiểm tra
10:23 - 08/01/2019
(KNTC) – Năm 2018, các cấp Hội đã kiểm tra được 1.867 cuộc. Trong đó, cấp tỉnh thực hiện được 22 cuộc; cấp huyện, thành Hội: 273 cuộc; cấp cơ sở: 1.572 cuộc.
Công tác kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội (Ảnh minh họa)Nội dung kiểm tra tập trung vào: Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018; kiểm tra chuyên đề việc nhận ủy thác ngân hàng CSXH, Quỹ HTND, thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư; Quyết định 673, 81của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra mô hình kinh tế có hiệu quả, sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới.


Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay giúp hội viên, nông dân sản xuất phát triển kinh tế tăng thu nhập; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.


Thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thường xuyên tham gia góp ý với tổ chức đảng, chính quyền về các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện chính sách, pháp luật về dân chủ cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, về đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, kịp thời phản ánh với các cấp ủy, chính quyền địa phương những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.


Trong năm, các cấp Hội đã tham gia góp ý vào 26 văn bản dự thảo của UBND tỉnh và các sở ngành về cơ chế, chính sách thực hiện trên địa bàn tỉnh.


Hội ND tỉnh, đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; hướng dẫn các cấp Hội thực hiện công tác phối hợp tham gia tổ chức việc góp ý, phản biện vào các dự án luật, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, các cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo quy định với trách nhiệm cao.


Hội ND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công thương tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại Ủy ban nhân dân thị trấn Thất Khê và UBND huyện Tràng Định; Ủy ban nhân dân thị trấn Đình Lập và Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập.


Đồng thời, hằng tháng lãnh đạo Hội ND tỉnh tham dự tiếp công dân theo Quy chế và tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh. Hội ND cấp huyện và cơ sở cũng tham dự các buổi tiếp công dân cùng cấp.


Các cấp Hội đã tham gia tiếp 112 cuộc với 993 lượt công dân. Hội ND cấp cơ sở đã tham gia hoà giải thành 426 vụ việc, góp phần thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ tại địa bàn nông thôn.


Ngoài ra, các cơ sở Hội còn phát động cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên” và “Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật” của Sở Tư pháp đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.


Tới đây, các cấp Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Điều lệ và quy chế làm việc của Hội; kiểm tra việc thực hiện các nguồn vốn vay; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo lịch làm việc của UBND tỉnh, UBND các cấp; tham gia đóng góp ý kiến và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tập trung giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống tổ chức Hội; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nhằm đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước kịp thời; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.
 

Tiến Vịnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp