Vĩnh Long: Các cấp Hội thành lập, tham gia 118 đoàn giám sát
14:25 - 24/12/2023

 
Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Chương trình về kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Hội ND các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra thường xuyên trong hệ thống Hội về việc thực hiện Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội và nghiệp vụ vay vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội, kiểm tra các hộ nông dân sản xuất được hỗ trợ vốn từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Đến nay, 100% cấp Hội xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023, thực hiện kiểm tra đối với 578 chi, 4.199 tổ Hội và 519 chi Hội trưởng, chi Hội phó.
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về việc giám sát “Việc quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng”; Hội ND tỉnh đã thành lập đoàn giám sát thực hiện giám sát tại 04 đơn vị cấp huyện tại: Vũng Liêm, Bình Tân và giám sát bằng văn bản đối với huyện Trà Ôn, Tam Bình; Khảo sát thực tế 06 xã trên địa bàn huyện được giám sát.
Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội ND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, thành lập đoàn giám sát và tham gia đoàn giám sát theo quy định. Năm 2023, các cấp Hội đã thành lập và tham gia 118 đoàn giám sát theo nội dung Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp xây dựng cụ thể: (cấp tỉnh 01; cấp huyện 08; cấp xã 109)
 
Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế về việc “MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền” Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch “Về việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền năm 2023”; chỉ đạo các cấp Hội ND tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền.
Năm 2023, các cấp Hội tham gia góp ý 65 dự thảo văn bản; tham gia hội nghị phản biện là 06 cuộc; tham gia 26 cuộc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy chính quyền với nông dân, nội dung tham gia đóng góp ý kiến về chính sách luật mới, về ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, về chính sách giải tỏa đền bù trong xây dựng đường giao thông nông thôn, chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp; các chính sách về nông nghiệp, nông dân, thôn thôn.
Năm 2024, các cấp Hội tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia đóng góp phản biện xã hội đối với các văn bản dự thảo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội của từng cán bộ, hội viên, nông dân; góp phần phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên, nông dân./.

Minh Ánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp