Hội ND Sóc Trăng: Tích cực thực hiện Quyết định 218 của Bộ chính trị
09:52 - 29/11/2023
( KNTC)Năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp Hội trong tỉnh tăng cường phối hợp của các ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về trách nhiệm tham gia góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 218 của Bộ chính trị.Trong năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tham mưu và tổ chức 02 hội nghị triển khai Quyết định số 218 của Bộ chính trị với sự tham dự trên 300 cán bộ cấp huyện và cơ sở.
Bên cạnh đó, Hội ND từ huyện đến cơ sở chủ động trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện; bám sát các văn bản hướng dẫn, quy định của cơ quan chức năng và sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy và thống nhất với cơ quan chính quyền cùng cấp; tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giám sát, phản biện xã hội và vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo quy định...
 
 
Các cấp Hội phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương tổ chức 31 hội nghị với 467 ý kiến tham gia vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội và lĩnh vực an sinh xã hội, dạy nghề cho lao động nông thôn và các nghị quyết, chương trình hành động, các chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của hội viên, nông dân.
Nhiều ý kiến đóng góp của Hội ND các cấp được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao; trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Nhìn chung, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được thực hiện nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao, những ý kiến góp ý được các cơ quan chức năng tiếp thu nghiêm túc, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Năm 2024, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về Quy chế giám sát và phản biện xã hội để thống nhất về nhận thức trong hệ thống Hội ND các cấp; giám sát, phản biện những nội dung, vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa ban, ngành đoàn thể tại địa phương thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là liên quan đến cơ chế, chính sách, chế độ hỗ trợ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xây dựng danh hiệu khu dân cư văn hóa, gia đình văn hoá, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự tham gia hội viên, nông dân vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linh Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp