Bình Dương: Các cấp Hội tổ chức hơn 3.100 cuộc kiểm tra, giám sát
10:17 - 31/03/2023

(KNTC) Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Hội. Do vậy, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội ND đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân; xây dựng tổ chức Hội ND các cấp ngày càng vững mạnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, thực hiện và Hướng dẫn của BCH Trung ương Hội về quy trình thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND cấp tỉnh, huyện, cơ sở; Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Đề án thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh và Hướng dẫn thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND cấp huyện và cấp xã. Đến nay, toàn tỉnh có 263 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp (trong đó, cấp tỉnh có 07 ủy viên do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh làm Chủ nhiệm; Trưởng ban Tổ chức-Hành chính và Kiểm tra làm Phó Chủ nhiệm và 05 ủy viên; cấp huyện có 8 Ủy ban Kiểm tra với 40 ủy viên; cấp xã có 72 cơ sở Hội đều thành lập Ủy ban Kiểm tra với tổng số 216 ủy viên). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban kiểm tại cấp xã 95 đồng chí được bầu bổ sung, kiện toàn; cấp huyện có 06 đồng chí và cấp tỉnh 01 đồng chí.
Công tác kiểm tra, giám sát của Hội thực hiện thường xuyên, có nền nếp, bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Hội ND Việt Nam và Quy định số 797 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội. Hàng năm, các cấp Hội, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể, thiết thực và tổ chức thực hiện hiệu quả; xác định rõ đối tượng, thời gian; nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của Hội; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề; Vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát phù hợp tình hình, điều kiện địa phương; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra cấp dưới. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát Hội luôn bảo đảm tính thống nhất từ khâu tổ chức thực hiện đến khâu đưa ra các kết luận kiểm tra, giám sát; kết quả kiểm tra, giám sát được đánh giá một cách khách quan, trung thực; có tính hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để có phương hướng thực hiện tốt hơn.
 
05 năm qua, các cấp Hội tổ chức 3.133 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, các nguồn Quỹ HTND, Quỹ Hội.... Qua kiểm tra, giám sát, các cấp Hội kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để điều chỉnh, khắc phục và phát huy hiệu quả việc chấp hành tốt các quy định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội./.
 
 
Bùi Việt
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp