Hội ND Long An: Tổ chức 1.726 cuộc kiểm tra, giám sát
16:42 - 17/01/2023
(KNTC) - Năm 2022, các cấp Hội thực hiện 1.726 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó Hội ND tỉnh tổ chức 45 cuộc kiểm tra 15/15 huyện, thị, thành Hội và 30 cơ sở Hội.


Nội dung kiểm tra về: Tình hình thực hiện các mặt công tác Hội và phong trào nông dân, việc sinh hoạt chi, tổ Hội, việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn, công tác phát triển hội viên, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên, củng cố, sắp xếp, xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; việc tổ chức Đại hội chi Hội nhiệm kỳ 2022-2027; xây dựng và quản lý Quỹ HTND, vốn ủy thác với ngân hàng CSXH; việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới; tình hình triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của THủ tướng Chính phủ; việc triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ…

Qua kiểm tra cho thấy, các cấp Hội đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội thành Chương trình, Kế hoạch hoạt động; trong tổ chức, hoạt động của Hội ND cơ sở luôn bám sát chỉ tiêu, nghị quyết, quy chế hoạt động; có xây dựng mô hình điểm để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng; hoạt động của Hội luôn hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm đơn vị hành động, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phù hợp với nhu cầu và lợi ích thiết thực của nông dân, từ đó ngày càng thu hút đông đảo nông dân vào tổ chức Hội.

Hội ND cấp tỉnh, huyện đều có kế hoạch phân công cán bộ dự họp BCH cơ sở, tham gia sinh hoạt chi, tổ Hội nhằm kiểm tra, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

UBKT Hội ND các cấp được củng cố, kiện toàn, góp phần tích cực trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp Hội. Đến nay, UBKT Hội ND cấp tỉnh gồm 5 ủy viên; 15/15 huyện, thị, thành phố thành lập UBKT với 75 ủy viên; 185/185 cơ sở Hội thành lập UBKT với 555 ủy viên, đảm bảo cơ cấu, số lượng theo hướng dẫn của Trung ương Hội.

Ngoài ra, các cấp Hội tham gia giải quyết 167 vụ tranh chấp, khiếu nại của nông dân; tham gia hòa giải thành 1.155 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

Hội ND các cấp phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức tuyên truyền 4.249 cuộc, cho 90.846 lượt người tham gia. Trong đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật có liên quan đến tình hình nông  nghiệp, nông dân và nông thôn như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Các cấp Hội đã cung cấp 168 cuốn sổ tay, 2.170 tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ Hội cơ sở.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp