Hà Tĩnh: Các cấp Hội tổ chức kiểm tra, giám sát 433 cuộc trong 6 tháng đầu năm 2022
14:47 - 28/06/2022
(KNTC)Từ đầu năm đến nay, Hội ND các cấp đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND cùng cấp tổ chức 433 cuộc kiểm tra về thực hiện Điều lệ Hội, quản lý các nguồn vốn vay, hiệu quả hoạt động của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, chi, tổ Hội ND nghề nghiệp và việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW, Quyết định số 673/QĐ-TTg (nay là QĐ 516/QĐ-TTg), trong đó cấp tỉnh tổ chức được 13 cuộc, cấp huyện 133 cuộc và cơ sở 287 cuộc).

Ảnh minh họa
Hội ND các cấp đã tập trung bám sát chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Hội, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương để chỉ đạo và tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.
Công tác tuyên truyền, vận động được các cấp Hội tập trung đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội ND VN khóa VII, cùng các Nghị quyết 04,05,06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội ND Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX; tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các Chỉ thị 15,16, 19 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19, tuyên truyền  Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 02 của BCH Hội ND tỉnh khóa VIII, Nghị quyết 01 của BCH Hội ND tỉnh khóa IX. Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của Hội được tăng cường, đạt chất lượng, hiệu quả được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội ND các cấp.
 
Đồng thời, thời gian qua, các cấp Hội cũng tăng cường hoạt động của Ủy Ban kiểm tra Hội ND các cấp. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ngay từ đầu năm Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND cấp mình ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Chương trình kiểm tra, giám sát; Kế hoạch kiểm tra về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; tham mưu cho tổ chức Hội các nội dung về việc chấp hành Điều lệ Hội và thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, về các Đề án Tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia thu gom, phân loại, xử lý rác thải, và ủ phân vi sinh tại hộ gia đình và khu dân cư; Đề án chống rác thải nhựa… trên cơ sở các hoạt động triển khai đã khẳng định những đóng góp của đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân, từ đó đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân./.
 
Thúy Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp