Hội ND Thanh Hóa: Thực hiện hơn 2.900 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân
15:48 - 22/03/2022
(KNTC) - Năm 2021, các cấp Hội tổ chức 2.924 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân. Trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 71 cuộc, cấp huyện 359 cuộc và cấp cơ sở 2.494 cuộc.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Việc triển khai thực hiện Điều lệ Hội khóa VII, các Nghị quyết của BCH Trung ương Hội, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội ND các cấp; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; hoạt động của UBKT cấp dưới; quản lý, sử dụng Quỹ HTND, hoạt động ủy thác với ngân hàng NN & PTNT, ngân hàng CSXH; hoạt động dịch vụ, hỗ trợ hội viên, nông dân; việc tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở; xây dựng mô hình kinh tế hợp tác; tham gia xây dựng Nông thôn mới; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Qua kiểm tra, các cấp Hội đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm, từ đó kịp thời chỉ đạo giải quyết và đưa ra giải pháp khắc phục; đồng thời phát hiện được nhiều nhân tố mới, cách làm hay từ cơ sở để nhân rộng, nêu gương trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, UBKT Hội ND cấp tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Hội tại 04 đơn vị cấp huyện, 04 đơn vị cấp xã và chi Hội. Các cấp Hội chủ trì 989 cuộc giám sát (trong đó: Cấp tỉnh 59 cuộc, cấp huyện 139 cuộc, cấp xã 791 cuộc); tham gia 701 Đoàn giám sát do MTTQ các cấp và các cơ quan liên quan tổ chức. Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn... Đồng thời, Hội ND các cấp thực hiện góp ý, phản biện xã hội vào 1.046 văn bản, qua đó kiến nghị, đề xuất 1.895 lượt ý kiến vào các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội của các cấp chính quyền.

Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nắm bắt tình hình thực tiễn của các cấp Hội, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của hội viên, nông dân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
Bình An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp