Các cấp Hội tổ chức 33.761 cuộc kiểm tra, giám sát
15:56 - 01/12/2021
(KNTC) – Năm 2021, các cấp Hội đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân đúng quy định.
Hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội (Ảnh minh họa)Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp đã thành lập các đoàn và tổ chức được 33.761 cuộc kiểm tra, giám sát tại 29.713 đơn vị.


Trong đó cấp tỉnh 846 cuộc, cấp huyện 7.628 cuộc, cấp cơ sở 25.287 cuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Hội, việc hực hiện Nghị quyết Đại hội VII, Nghị quyết của các cấp Hội; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội, thực hiện Quyết định số 81/TTg...


Qua kiểm tra, đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Hội và phong trào nông dân, từ đó chỉ đạo tìm các giải pháp khắc phục, ngăn chặn các vi phạm, hạn chế, khuyết điểm; đồng thời phát hiện những ưu điểm, cách làm hay, điển hình để nhân rộng trong công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.


Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã thực hiện quy trình, đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội thi hành kỷ luật đối với 02 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.


 Các cấp Hội đã thực hiện xử lý kỷ luật cán bộ Hội theo đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục trong Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Năm 2022, các cấp Hội rổ chức thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát; Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ban Thường vụ Trung ương Hội và Hội Nông dân các cấp; kiểm tra, giám sát đối với việc chấp hành Điều lệ Hội, việc triển khai các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; phối hợp tổ chức, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát về thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại các địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện công tác Hội, phong trào nông dân tại các địa phương; phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân từ đó đưa ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân; tiếp tục kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của Hội; tham mưu đề xuất các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.


 

Kiên Vy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp