Hội Nông dân các cấp kiểm tra, giám sát tại 144.437 đơn vị
15:51 - 16/12/2021
(KNTC) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội và thi hành Điều lệ Hội khóa VII về việc thành lập và triển khai hoạt động Ủy ban Kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023 trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2018- 2023 được lập với 15 thành viên.
Các cấp Hội kiểm tra tình hình thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong hệ thống Hội (Ảnh minh họa)


100% Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở đã lập Ủy ban Kiểm tra các cấp đảm bảo cơ cấu, số lượng, ổn định tổ chức, hoạt động theo quy chế, quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội.


Ban Chấp hành Trung ương Hội ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018- 2023; Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Hướng dẫn quy trình lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018- 2023; Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023;  thành lập cơ quan giúp việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội...


 Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội được chú trọng và tăng cường; Ban Chấp hành Trung ương Hội ban hành Quy định số 797-QĐ/HNDTW ngày 29/7/2019 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Hằng năm, 100% Hội Nông dân các cấp đều xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra chuyên đề, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở Hội.
 

Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp đã thành lập các đoàn và tổ chức được 203.365 cuộc kiểm tra, giám sát tại 144.437 đơn vị.


Trong đó: Ban Thường vụ Trung ương Hội tổ chức 41 đoàn; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội tổ chức 14 đoàn. Hội Nông dân cấp tỉnh 6.652 cuộc; cấp huyện 40.849 cuộc; cấp cơ sở 155.864 cuộc.


Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Hội, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, các Nghị quyết 04, 05, 06, 10 của BCH Trung ương Hội khóa VII, Nghị quyết của các cấp Hội; việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm; giám sát chuyên đề về quản lý và triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân …


Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và xử lý kỷ luật nghiêm túc, đúng quy trình, quy định các trưởng hợp vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã thực hiện quy trình, đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội thi hành kỷ luật đối với 05 cán bộ Hội cấp tỉnh.


Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở đã thực hiện xử lý kỷ luật 103 cán bộ Hội thuộc 36 tỉnh, thành phố theo đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục trong Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội.


Công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, động viên, khuyến khích, phát huy các nhân tố mới, tích cực, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.Thời gian tới, các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc chấp hành Điều lệ Hội, việc triển khai các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; phối hợp tổ chức, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát về thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại các địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện công tác Hội, phong trào nông dân tại các địa phương; phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân từ đó đưa ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm theo quy định nhằm phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá đúng kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của Ban Chấp hành các cấp Hội. 

Liên Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp