Long An: Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
15:35 - 17/10/2021
(KNTC) – Đến nay, công tác xây dựng, kiện toàn Ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện theo quy định, ban hành quy chế hoạt động và đề ra kế hoạch hoạt động hàng năm.
Tỉnh Hội xây dựng kế hoạch và triển khai 02 đợt kiểm tra chuyên đề các nguồn vốn. Trong đó có 01 đợt kiểm tra chuyên đề quản lý sổ sách, chứng từ thanh quyết toán các nguồn vốn của Hội Nông dân cấp cơ sở tại 08/15 huyện, thị, thành Hội.


Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ tiêu thi đua 02 lần tại 15 huyện, thị, thành Hội.


 Sau các đợt kiểm tra, tỉnh Hội đã phát hiện và kịp thời hướng dẫn các đơn vị khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các phong trào nông dân ở địa phương, nhất là công tác quản lý nguồn vốn, sổ sách, chứng từ thanh quyết toán.


Hội ND cấp huyện và cơ sở tiến hành 04 cuộc kiểm tra công tác Hội, phối hợp kiểm tra định kỳ các nguồn vốn như Quỹ HTND, vốn ủy thác từ ngân hàng CSXH, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc thu và sử dụng các loại phí, hoa hồng…2.030 cuộc. Qua kết quả kiểm tra không phát hiện các vụ vi phạm, không có vụ vi phạm được xử lý.


Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ tỉnh Hội đăng ký chuyên đề giám sát về việc quản lý, vận hành các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật (đến nay đã tổ chức giám sát và báo cáo kết quả); xây dựng kế hoạch phản biện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh, tham gia phản biện dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân về mức thu học phí trên địa bàn tỉnh.


Ban Thường vụ tỉnh Hội thường xuyên nắm bắt tư tưởng của bà con, tập hợp ý kiến để kịp thời báo cáo, phản ánh tình hình và kiến nghị với Đảng, Nhà nước về những vấn đề bức xúc, nguyện vọng của hội viên, nông dân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.


Các cấp Hội đã tích cực, chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra của năm (Ảnh minh họa)Các cấp Hội tập trung thực hiện công tác giám sát các chính sách liên quan đến nông dân như: Việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; giám sát việc phối hợp thực hiện công tác dạy nghề nông thôn, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người nghèo, việc chi hỗ trợ cho các hộ ảnh hưởng do dịch Covid- 19, việc hỗ trợ dịch bệnh tả heo châu Phi….

 
Phát huy vai trò của Ủy ban kiểm tra của Hội ND các cấp; công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chuyên đề được chú trọng triển khai; tích cực khắc phục hạn chế sau khi kiểm tra, nhất là trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua, việc quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, các loại quỹ, các chương trình dự án của Hội, nhằm kịp thời phát hiện, sửa chữa những sai sót trong chỉ đạo, điều hành và trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.


Các cấp Hội tham gia ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền trước các kỳ họp HĐND; tổ chức giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tham gia các đoàn giám sát của Mặt trận và các đoàn thể; tập trung giám sát các chính sách liên quan đến nông dân, những vấn đề bức xúc của nông dân theo chức năng, nhiệm vụ của Hội và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn. 
Xuân Hòa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp