Quảng Ninh: UBKT các cấp tổ chức trên 1.300 cuộc kiểm tra
10:14 - 21/10/2021
(KNTC) Nửa nhiệm kỳ vừa qua, triển khai Đề án thành lập UBKT Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; UBKT Hội ND tỉnh đã chỉ đạo UBKT các cấp căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động , tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ HTND, các nguồn vốn ủy thác từ các ngân hàng. 13/13 UBKT Hội ND cấp huyện triển khai xây dựng chương trình công tác trọng tâm, chương trình kiểm tra giám sát hàng năm và chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND cấp cơ sở triển khai thực hiện.

Ảnh minh họa
 UBKT các cấp tổ chức 1.323cuộc kiểm tra, trong đó cấp tỉnh kiểm tra công tác Hội, phong trào nông dân tại 13/13 đơn vị Hội cấp huyện 289 cuộc; kiểm tra vốn ủy thác và Quỹ HTND tại 13 đơn vị cấp huyện, 39 đơn vị cấp xã và 78 Tổ Tiết kiệm vay vốn;
UBKT Hội ND cấp huyện tham mưu cho Ban Chấp hành cùng cấp tiến hành 150 cuộc kiểm tra, giám sát đối 264 lượt tập thể, cá nhân; UBKT Hội ND cơ sở tiến hành 974 cuộc; UBKT Hội ND cấp cơ sở tiến hành 357 cuộc kiểm tra, giám sát đối 713 lượt tập thể, cá nhân.
Hội ND cấp huyện và cơ sở cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại 1.952 cơ sở, phát hiện 339 cơ sở vi phạm về ATTP (chiếm 17,73%), phạt tiền 122 cơ sở (6,52%), tổng tiền phạt 478.400.000 đồng, nhắc nhở 217 cơ sở (11,12%).
Đồng thời, căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh các năm 2019, 2020, 2021 của tỉnh, Hội ND tỉnh chủ trì 03 cuộc giám sát chuyên đề cụ thể: Năm 2019, giám sát kết quả thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; năm 2020, giám sát kết quả triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung tại các huyện; 6 tháng đầu năm 2021, giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, Hội ND cấp tỉnh và 13 Hội ND cấp huyện đẩy mạnh và thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị đều cử lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng cấp (cấp tỉnh vào ngày 15 hàng tháng, cấp huyện ngày mùng 01 và 15 hàng tháng, cấp xã vào thứ 5 hàng tuần hoặc khi phát sinh vụ việc. Trong thời gian qua, tổng số lượt người tiếp là 10.717. Hội ND các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, tranh thủ nguồn lực củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình.     
Do dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, hội viên, nông dân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực cố gắng, toàn tỉnh trong thời gian đã tổ chức 174 buổi với 10.029 lượt hội viên tham gia; phát 23.723 tờ rơi, tờ gấp; 732 tin, bài; 61 băng; phát Sổ tay pháp luật 1.623 cuốn. Nội dung tập trung phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Thông qua hoạt động của 45 CLB “Nông dân với pháp luật” các thành viên CLB là nòng cốt trong tuyên truyền, tư vấn trợ giúp pháp lý 192 cuộc, với 9,979 lượt hội viên nông dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương thông qua các buối sinh hoạt chi Hội, hội nghị thôn, khu. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mô hình CLB “Nông dân với pháp luật”, “Trợ giúp pháp lý” đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật của hội viên, nông dân; tạo điều kiện để Hội ND tham gia giải quyết khiêu nại, các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân được tô chức Hội trực tiếp và phối hợp tham gia hòa giải kịp thời.
Sơn Bùi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp