Lào Cai : Tổ chức trên 500 cuộc kiểm tra, giám sát
16:58 - 28/04/2021
(KNTC)- Năm 2020, các cấp Hội thực hiện được 574 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân.

(Ảnh minh họa)

Cấp tỉnh tổ chức 03 cuộc kiểm tra, cấp huyện 82 cuộc và cấp xã tổ chức kiểm tra 482 chi Hội và Tổ tiết kiệm và vay vốn, Tổ Liên kết đồng thời phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn, tổ chức kiểm tra 05 huyện Hội, 06 Hội ND xã, 08 tổ Tiết kiệm và vay vốn, 40 hộ vay.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc: Chấp hành Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; phát triển hội viên; sinh hoạt Hội; thu, nộp và quản lý hội phí, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ; việc xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ HTND và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân trên địa bàn; thực hiện công tác kiểm tra và kỷ luật theo quy định của Điều lệ Hội tại các địa phương; thực hiện triển khai Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Hội ND các cấp đã nắm bắt, đánh giá được chất lượng, hiệu quả hoạt động; những khó khăn, vướng mắc của hệ thống, tổ chức Hội cũng như nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân từ đó có những kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành phối hợp giải quyết.

Để tăng cường cho công tác kiểm tra, giám sát, hệ thống Ủy ban Kiểm tra các cấp Hội được thành lập và kiện toàn với số lượng: Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh  có 07 Ủy viên; 09 Ủy ban kiểm tra cấp huyện, 43 ủy viên; 152/152 cơ sở Hội đã thành lập Ủy ban Kiểm tra.

Bên cạnh đó, công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng thực hiện. Hội ND tỉnh tổ chức 07 hội nghị phản biện, tham gia đóng góp 11 dự thảo văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội ND tỉnh đã chủ trì thành lập Đoàn giám sát cùng với Mặt trận Tổ quốc  tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giám sát việc chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (Nghị quyết số 12 năm 2018 của Hội dồng nhân dân tỉnh) tại Ủy ban nhân dân xã Ngũ Chi Sơn và Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa. Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn tham gia 13 cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc chủ trì giám sát về:  Việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Cấp huyện cũng chủ trì 09 đoàn giám sát và tham gia 32 đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp chủ trì giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho hộ nghèo vay vốn, phát triển sản xuất; quy trình, thủ tục bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cấp cơ sở chủ trì 75 đoàn giám sát, phối hợp tham gia 203 đoàn giám sát về các chính sách sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong năm, hoạt động đối thoại giữa nông dân với lãnh đạo chính quyền địa phương cũng được tăng cường, các cơ sở đã tham gia cùng mặt trận tổ chức 78 hội nghị đối thoại. Đặc biệt, Hội ND tỉnh tổ chức đối thoại giữa Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh với trên 200 đại biểu đại diện cho nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các chi, tổ Hội nghề nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp tác xã và các doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Nhờ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền địa phương, cùng với việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với nông dân đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu công tác Hội và phong trào của nông dân./.

Hoàng Trà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp