Bến Tre: Tăng cường thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát
10:25 - 02/02/2021
(KNTC) - Căn cứ Chương trình số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về kiểm tra, giám sát; Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; kế hoạch số 123 về kiểm tra thực hiện giao ước thi đua, các cấp Hội đã tích cực triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
Hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội (Ảnh minh họa)Trên cơ sở đó, các huyện, thành Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra đối với các cơ sở Hội.


Năm 2020, tỉnh Hội đã tổ chức 76 cuộc kiểm tra tại huyện, thành và cơ sở Hội với các nội dung: Việc chấp hành điều lệ Hội; thực hiện nghị quyết Hội các cấp; các hoạt động tài chính, chương trình dự án do Hội quản lý, các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ ủy thác của ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ HTND, bảo hiểm xã hội; việc thực hiện quy chế dân chủ; tham gia giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân; việc thực hiện giao ước thi đua.


 Qua kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác Hội và phong trào nông dân ở cơ sở Hội, kịp thời giải quyết những vấn đề hội viên, nông dân quan tâm, đề xuất; hướng dẫn hoạt động các nguồn quỹ do Hội quản lý theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính.


Ngoài ra, Hội ND các cấp phối hợp với các ngành kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, thực hiện việc kiểm tra giao ước thi đua.


Toàn tỉnh có 154 cơ sở xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội ND. Kết quả kiểm tra có: 89/154 cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 63/154 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ…


Đến nay, 9/9 huyện thành lập UBKT và 154/154 Hội ND cơ sở thành lập UBKT. UBKT các cấp Hội có xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên UBKT (trong năm 2020 đã thay đổi, củng cố 01 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện Châu Thành).


UBKT Hội ND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ kiểm tra 36 cuộc ở 9 huyện, thành phố và 36 cơ sở Hội về công tác Hội và phong trào nông dân.


UBKT Hội ND cấp huyện, thành phố và cơ sở tổ chức 410 cuộc kiểm tra, giám sát, với nội dung như: Công tác Hội và phong trào nông dân hoạt động ủy thác nguồn vốn ủy thác ngân hàng Chính sách Xã hội, việc quản lý, sử dụng, vay vốn Quỹ HTND hiệu quả sử dụng vốn vay; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, ngành chuyên môn tham gia kiểm tra giám sát việc giải ngân chương trình hỗ trợ lãi suất, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, việc xây dựng các tuyến đường, công trình chợ, cống đập.


Năm 2021, Hội tiếp tục củng cố Ủy viên UBKT khi có sự thay đổi nhân sự và thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của thành viên UBKT; đổi mới công tác kiểm tra theo hướng đảm bảo đúng thực chất, hiệu quả, tăng cường kiểm tra cơ sở Hội.


Các hình thức và phương pháp kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế và từng đơn vị kiểm tra; thực hiện tốt các nội dung trọng tâm của công tác kiểm tra, tăng cường kiểm tra các hoạt động tài chính, các chương trình dự án và các chuyên đề nhằm phát huy ưu điểm, tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện.


 

Hòa Hảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp