Sóc Trăng: Các cấp Hội kiểm tra được gần 1.400 cuộc
15:24 - 25/01/2021
(KNTC) Căn cứ Chương trình số 01 về kiểm tra, giám sát năm 2020 của Trung ương Hộị ND Việt Nam, Hội ND tỉnh đã ban hành Chương trình số 08 về “Kiểm tra, giám sát” năm 2020.

Ảnh minh họa
Hội ND tỉnh đã chỉ đạo và triển khai đến Hội ND cấp huyện, thị xã, thành phố, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát từng đơn vị. Kết quả, 11/11 đơn vị thực hiện tốt, định kỳ 6 tháng có thông báo nội dung và lịch kiểm tra, giám sát về Hội ND tỉnh theo dõi.
Trong năm 2020 Hội ND các cấp tổ chức kiểm tra được 1.388 cuộc (trong đó tỉnh 45 cuộc), kiểm tra, giám sát ở đơn vị cơ sở là 876 cuộc với các nội dung sau:  Việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Hội; Kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các chỉ tiêu giao ước thi đua; công tác củng cố, phát triển hội viên, việc quản lý thu, chi hội phí, quỹ Hội...
Ngoài ra, các cấp Hội còn thực hiện khảo sát việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 ở cấp huyện 11 cuộc và cơ sở 16 cuộc.
Các cấp Hội còn phối hợp kiểm tra và thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo đề án các cấp tổ chức kiểm tra, kết hợp lồng ghép vào nhiệm vụ công tác Hội và các dự án mà Hội Nông dân đầu tư được 120 cuộc (trong đó Hội ND tỉnh 24 cuộc).
 
Công tác dạy nghề và hỗ trợ học nghề được thực hiện chặt chẽ, các chế độ học nghề được hỗ trợ theo quy định; Ban điều hành Quỹ HTND và Ban Kiểm soát tỉnh đã tổ chức thẩm định các dự án từ nguồn vốn Quỹ của Trung ương, tỉnh đầu tư cho cơ sở năm 2020 được 20 cuộc. Riêng Hội ND cấp huyện và cơ sở  đã kiểm tra được 80 cuộc về nội dung hoạt động của Quỹ HTND và các dự án huyện đầu cho cơ sở.
Đồng thời, năm 2020 Hội ND các cấp làm tốt công tác phối hợp với ngân hàng CSXH thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ 01 tháng/1 lần và tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Hội, cán bộ Tổ Tiết kiệm và Vay vốn và hộ vay, nội dung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo. Hội ND cơ sở theo dõi, quản lý  830 Tổ với  39.656 hộ vay 959 tỷ 785 triệu đồng. Kết quả, trong năm Hội ND các cấp đã kiểm tra được 220 cuộc.
 
 
Bùi Minh Loan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp