Thái Bình: Các cấp Hội tổ chức trên 2.000 cuộc kiểm tra
16:27 - 06/12/2020
(KNTC) – Năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức được 2.065 cuộc kiểm tra, trong đó tỉnh kiểm tra 48 cuộc, huyện kiểm tra là 443 cuộc, cấp cơ sở kiểm tra 1.574 cuộc.
Hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội (Ảnh minh họa)Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên; kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, việc xây dựng, thực hiện và sử dụng các loại vốn vay, các loại Quỹ.


Công tác kiểm tra giúp Hội ND các cấp đã chỉ ra được tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Hội nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ, ngành, Ủy ban nhan dân các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Hội ND các cấp đã phối hợp với các đoàn thể, các ngành thực hiện tổ chức tốt việc trợ giúp pháp lý cho hội viên. Các cấp Hội đã tổ chức 566 lớp tập huấn hòa giải.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn quán triệt và thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”; tích cực tham gia xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 
Tới đây, các cấp Hội  tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Hội; tổ chức kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND; các hoạt động vay vốn ngân hàng CSXH, ngân hàng NN & PTNT; tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 tại Hội ND các huyện, thành phố và Hội ND cơ sở; tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, đẩy mạnh công tác hoà giải, phối hợp tham gia giải quyết những việc khó ngay tại cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.


Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”; xây dựng kế hoạch, nội dung giám sát và phản biện các nội dung liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân  phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 


 

Hạ Du
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp