Trà Vinh: Đa dạng hóa công tác kiểm tra, giám sát
08:46 - 30/11/2020
(KNTC)Năm 2020, các cấp Hội đã triển khai 226 cuộc kiểm tra tại 9 huyện, thị,  103 cơ sở Hội, 735 chi Hội.

Ảnh minh họa
 Nội dung về việc chấp hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 201 – 2023; thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; Đề án số 24-ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII).
 
 Bên cạnh đó, Ban điều hành Qũy HT ND tỉnh phối hợp với Hội ND huyện và cơ sở kiểm tra vốn tại13 dự án vay vốn của 202 hộ vay sau 30 ngày giải ngân. Hội ND huyện, thị, thành phố kiểm tra định kỳ tại 28 dự án/mô hình với 178 hộ vay. Ban Điều hành Quỹ HTND tham mưu BTV Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Qũy HTND và ủy thác Ngân hang CSHX  từ đầu năm, đã tổ chức kiểm tra tại 04 huyện, thị 04 cơ sở và 32 tổ TK&VV qua kiểm tra, đoàn đã chỉ ra những thiếu sót hạn chế trong công tác ủy thác.
Nhằm thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trân tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội"; các cấp Hội phối hợp các ngành tham gia giám sát 438 cuộc về thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hội viên, nông dân như: Sản xuất, xây nhà tình thương, tình nghĩa, xây dựng các công trình tại địa phương.... Qua đó kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.
Hội ND tỉnh giám sát Sở Khoa học công nghệ về chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân và tham gia xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; giám sát UBND huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh về thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; giám sát Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè về thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Hội ND các huyện, thị, thành phố tổ chức giám sát 9 cuộc, Hội ND các cơ sở giám sát 103 cuộc.
 
Qua kiểm tra và tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng, có 03 huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 05  huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 huyện hoàn thành nhiệm vụ; có 43 cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 59 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; có 285 chi Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 417  chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 34 chi hội hoàn thành nhiệm vụ.
 Nhìn chung năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo giám sát thường xuyên trong việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân đối với các cấp Hội cấp dưới./.
Diễm Thùy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp