Hội ND Bến Tre: Tổ chức kiểm tra tại 18 cơ sở Hội
10:39 - 24/09/2020
(KNTC)Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ  Hội ND tỉnh về kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, tháng 7/2020  qua Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức thành lập 02 đoàn kiểm tra ở 18 cơ sở của 9/9 huyện, thành Hội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Hội, các nghị quyết trọng tâm, việc quản lý sử dụng quỹ, quỹ hỗ trợ nông dân, vốn vay….
 Qua kiểm tra, các huyện, thành Hội đã tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch đè ra, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Hội, bảo đảm địa điểm nơi kiểm tra, mời đầy đủ, đúng thành phần… chấp hành tốt các nội dung theo yêu cầu của kế hoạch.
Hầu hết các cơ sở và chi, tổ Hội đã tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội ND các cấp; tuyền truyền ý nghĩa và kết quả của Đại hội Đảng các cấp, các giải pháp ứng phó hạn mặn; phòng chống dịch Covid-19, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia các mô hình xây dựng Hội và mô hình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Đồng thời, các cán bộ, hội viên, nông dân Hội nghị tham gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ các vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền giám sát và phản biện xã hội…
Bên cạnh đó, tỉnh đã nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL, chú trọng PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số; các vấn đề người dân, dư luận xã hội quan tâm; các hình thức, mô hình PBGDPL (nhất là ở cơ sở)  nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện để thu hút được đông đảo người dân đến tham gia; phát huy vai trò của mỗi cơ quan thành viên trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra các hoạt động PBGDPL, nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL tại địa phương.
Qua công tác kiểm tra và tuyền truyền pháp luật bằng nhiều hình thức, nhận thức của hội viên, nông dân về các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn  ngày càng nâng cao./.
Diệu Hân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp