Cần Thơ: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 cho cán bộ, hội viên, nông dân
16:26 - 31/08/2020
Hàng năm, các cấp Hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tuyên truyền, phổ biến Luật Mặt trận và các Luật mới ban hành, vận động nông dân thực hiện pháp luật gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”;  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”.


Trên cơ sở đó, Hội còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền ở khu dân cư, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội; vận động, tập hợp nông dân làm nòng cốt tổ chức các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân đến với Đảng và Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

 
Từ năm 2015 đến nay tỉnh Hội đã phát hành Bản tin Nông dân Cần Thơ với số lượng 21.000 bản làm tài liệu tuyên truyền .Qua 5 năm triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được trên 3.084 cuộc với 87.862 lượt người tham dự.

 
Việc thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền các cấp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã phát huy được vai trò, khả năng, thế mạnh trong việc tham gia vào các hoạt động của đời sống xã hội, góp phần phát triển của thành phố. Thông qua việc thực hiện các cơ quan chức năng tham mưu với Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

 
Hội ND thành phố đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử dân tộc, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam nhằm giúp cho hội viên nông dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao và thống nhất hành động trong hệ thống Hội.

 
Ngoài ra, Hội còn phối hợp vận động, hội viên, nông dân, thực hiện chủ trương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, hàng năm, có 100% khu dân cư đều tổ chức, trong đó có 100% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội được đông đảo nông dân hưởng ứng, thông qua ngày Hội đã tạo được không khí phấn khởi, nhiều hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức mang tính quần chúng và giáo dục sâu sắc, thực hiện dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội.
 

Linh Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp